ZARZĄDZENIE NR 66/2007 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 5 grudnia 2007 r.

2008-02-06 1213
Art. czytany: 1886 razy

ZARZĄDZENIE NR 66/2007


WÓJTA GMINY ŁĄCZNA
z dnia 5 grudnia 2007 r.


w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy do kontroli finansowej gminnych jednostek sektora finansów publicznych.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art.268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.), w związku z przepisem art. 187 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1.
Sprawując nadzór nad gminnymi jednostkami sektora finansów publicznych
upoważniam Panią Alicję Miernik – Skarbnika i Głównego Księgowego Budżetu Gminy do kontroli, w każdym roku, co najmniej 5% wydatków nadzorowanej jednostki.

§ 2.
Kontrola finansowa powinna obejmować m. in.:
1) zapewnienie przestrzegania procedur kontroli oraz przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków;
2) badanie i porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym, pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych;
3) prowadzenie gospodarki finansowej oraz stosowanie jej do ustanowionych procedur kontroli (tj. regulamin finansowej kontroli wewnętrznej jednostki).

§ 3.
Upoważnienia, o którym mowa w §1, udzielam na czas nieokreślony.
Upoważnienie wygasa z chwilą cofnięcia upoważnienia albo odwołania z funkcji Skarbnika Gminy Łączna.

§ 4.
1.Ustalam Regulamin przeprowadzania kontroli wewnętrznej w gminnych jednostkach.
2.Regulamin stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 5.
Zobowiązuję kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, do zapoznania z niniejszym Zarządzeniem.

§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.




Załącznik
do Zarządzenia Nr 66/2007
Wójta Gminy Łączna
R E G U L A M I N
przeprowadzania kontroli wewnętrznej w gminnych jednostkach organizacyjnych
§1
Regulamin przeprowadzania kontroli wewnętrznej w gminnych jednostkach organizacyjnych, zwany dalej Regulaminem, opracowany na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) określa zasady, sposób i tryb przeprowadzania kontroli oraz postępowania wyjaśniającego.
§ 2
Postępowanie kontrolne ma na celu:
1. ochronę interesów i praw majątkowych jednostki samorządowej wraz z podległymi jej jednostkami oraz zapewnienie skuteczności wykonywania zobowiązań podatkowych i innych należności stanowiących dochód budżetu lub funduszy celowych
2. ustalenie stanu faktycznego działalności kontrolowanej jednostki w zakresie określonym w upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli i dokonanie oceny tej działalności,
3. badanie zgodności z prawem i przyjętymi zasadami gospodarowania mieniem innych komunalnych osób prawnych
4. weryfikację przestrzegania realizacji procedur kontroli oraz zasad wstępnej oceny celowości poniesienia wydatków, a także sposobów wykorzystania wyników kontroli i oceny, o których mowa w art. 44 ust 2 ustawy o finansach publicznych,
5. dokonanie kontroli administracyjnej co najmniej 5% wydatków kontrolowanej
jednostki.
§ 3
1. Do zakresu kontroli jednostek sektora finansów publicznych, zwanych dalej Jednostkami kontrolowanymi, należy ich:
(a). organizacja,
(b). rachunkowość,
(c). obrót pieniężny,
(d). kontrola wszystkich dochodów i wydatków jednostki,
(e). kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu jednostki samorządowej, środkami jednostek budżetowych i jednostek gospodarki pozabudżetowej oraz funduszy celowych, zarówno u przekazujących, jak i otrzymujących te środki,
(f). badanie celowości w czasie podejmowania decyzji i zgodności z prawem wykorzystania i rozporządzania mieniem komunalnym, a w szczególności ujawnianie niedoborów, a także innych szkód w tym mieniu,
(g). realizacja inwestycji,
(h). wykonywanie wszystkich zadań statutowych jednostki, innych zadań powierzonych przez organy gminy i zadań wykonywanych na podstawie zawartych umów,
(i). rzetelność i terminowość załatwiania skarg i wniosków.
§ 4
1. Wykonywanie kontroli wewnętrznej w zakresie zleconym przez Wójta należ y do Skarbnika Gminy Łączna, zwanego dalej Kontrolującym.
2. Kontrolujący ponosi odpowiedzialność za rzetelne, obiektywne i zgodne z obowiązującymi przepisami badanie oraz przedstawianie faktów kontrolnych.
§ 5
1. Kontrole mogą być przeprowadzane jako problemowe, doraźne lub sprawdzające.
2. Kontrole problemowe są realizowane w oparciu o zatwierdzony przez Wójta całoroczny plan kontroli, tworzony w układzie podmiotowo-przedmiotowym.
3. Plan kontroli obejmuje jednostki sektora finansów publicznych, nad którymi nadzór sprawuje Wójt.
4. Kontrole doraźne przeprowadza się na polecenie Wójta, poza planem kontroli.
5. Kontrole sprawdzające przeprowadza się w celu ustalenia rzetelności odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne.
6. Do przeprowadzenia kontroli uprawnia (stanowiąc upoważnienie) niniejsze Zarządzenie Wójta Gminy Łączna.
7. W przypadku kontroli zagadnień wymagających specjalnych kwalifikacji Wójt może zlecić kontrolę rzeczoznawcy spoza Urzędu, który działa wspólnie z Kontrolującym.
§ 6
1. Kontrolujący przed rozpoczęciem pracy zgłasza kontrolę kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie go zastępującej, podając zakres i termin kontroli.
2. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, kontrolujący okazuje upoważnienie i dokument potwierdzający jego tożsamość oraz dokonuje wpisu w książce kontroli jednostki.
3. Kontrolowany jest obowiązany umożliwić kontrolującemu dokonanie czynności kontrolnych, a w szczególności:
(a). udostępnić obiekty, urządzenia i składniki majątkowe, których badanie wchodzi w zakres kontroli,
(b). zapewnić wgląd w dokumentację i prowadzone ewidencje objęte zakresem kontroli,
(c). poinformować kontrolującego o:
- posiadanych rachunkach bankowych lub oszczędnościowych, liczbie tych
rachunków w poszczególnych bankach, a także obrotach i stanie tych
rachunków,
- posiadanych rachunkach pieniężnych lub rachunkach papierów wartościowych, liczbie tych rachunków, a także obrotach i stanie tych rachunków,
- zawartych umowach kredytowych lub umowach pożyczki, a także umowach depozytowych,
(d). sporządzać kopie dokumentów określonych przez kontrolującego,
(e). zapewnić warunki do pracy, w tym, w miarę możliwości, samodzielne pomieszczenie i miejsce do przechowywania dokumentów,
(f). umożliwić filmowanie i fotografowanie oraz dokonywanie nagrań dźwiękowych, jeżeli film, fotografia lub nagranie może stanowić dowód lub przyczynić się do utrwalenia dowodu w sprawie będącej przedmiotem kontroli,
(g). udostępnić środki łączności, a także inne konieczne środki techniczne, jakimi dysponuje w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności kontrolnych,
(h). przeprowadzić inwentaryzację na żądanie i w niezbędnym zakresie określonym przez kontrolującego,
(i). w sprawach objętych zakresem kontroli, kontrolowany ma obowiązek, w wyznaczonym terminie, udzielić wyjaśnień lub dostarczyć żądany dokument kontrolującemu lub innym osobom dokonującym czynności kontrolnych,
(j). kontrolujący jest uprawniony do wstępu oraz poruszania się po terenie jednostki kontrolowanej na podstawie niniejszego zarządzenia, bez potrzeby uzyskiwania przepustki oraz nie podlega rewizji osobistej przewidzianej w regulaminie wewnętrznym tej jednostki; podlega natomiast przepisom o bezpieczeństwie i higienie pracy obowiązującym w kontrolowanej jednostce.
4. W przypadku, gdy kontrolowany nie jest w stanie zapewnić warunków pracy, o których mowa w ust. 1 pkt e), jest on zobowiązany, na żądanie kontrolującego, wydać stosowne ewidencje i dokumenty na czas trwania postępowania kontrolnego – czynności w tym zakresie są przeprowadzane w jednostce organizacyjnej kontroli.
Z wydania ewidencji i dokumentów sporządza się protokół, który podpisuje również kontrolowany.
§ 7
1. W toku postępowania kontrolnego kontrolujący może w szczególności:
(a). badać dokumenty i ewidencje, objęte zakresem kontroli,
(b). zabezpieczać zebrane dowody,
(c). zarządzać inwentaryzację wraz z rozliczeniem jej wyniku,
(d). dokonywać oględzin,
(e). legitymować osoby w celu ustalenia tożsamości, jeżeli jest to niezbędne dla potrzeb kontroli,
(f). przesłuchiwać świadków,
(g). zasięgać opinii biegłych,
(h). zbierać inne niezbędne materiały w zakresie objętym kontrolą,
(i). przesłuchiwać kontrolowanego w charakterze strony, jeżeli po wyczerpaniu środków dowodowych lub z powodu ich braku pozostały nie wyjaśnione okoliczności mające znaczenie dla postępowania kontrolnego.
2. Obecny w czasie kontroli kontrolowany lub osoba przez niego wskazana ma prawo uczestniczyć w czynnościach, o których wyżej mowa.
3. Kontrolowany powinien być powiadomiony o miejscu i terminie przeprowadzania dowodu ze świadków, biegłych lub oględzin w sposób umożliwiający kontrolowanemu udział w przeprowadzeniu tych dowodów nie później niż przed podjęciem tych czynności.
§ 8
1. Badanie dokumentów i ewidencji polega na sprawdzeniu ich rzetelności oraz zgodności z przepisami prawa.
2. Czynności kontrolne mające znaczenie dla wyniku kontroli podlegają dokumentowaniu. Zakres tych czynności ustala Kontrolujący.
3. Dokumentowanie czynności kontrolnych polega w szczególności na sporządzaniu protokołów z:
(a). badania dokumentów i ewidencji (protokół podstawowy)
(b). zabezpieczenia dokumentów i dowodów rzeczowych,
(c). inwentaryzacji,
(d). oględzin,
(e). przesłuchania świadków.
4. Stan faktyczny może być utrwalony ponadto za pomocą aparatury rejestrującej obraz i dźwięk oraz magnetycznych nośników informacji.
§ 9
1. Wyniki kontroli powinny być przedstawione w protokole kontroli, którego kopię podpisaną przez kontrolującego i kierownika kontrolowanej jednostki, pozostawia się w jednostce.
2. Protokół kontroli powinien zawierać:
(a).nazwę kontrolowanej jednostki,
(b).imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolującego, a także kontrolowanego,
(c). datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli z wymienieniem przerw w kontroli,
(d).określenie przedmiotu kontroli oraz okresu objętego kontrolą,
(e).ustalenia stanu faktycznego
(f). określenie niezgodności z przepisami prawa oraz wskazanie osób odpowiedzialnych za ich powstanie
(g).wyszczególnienie załączników,
(h).dane o ilości sporządzonych egzemplarzy protokołu,
(i). pouczenie kontrolowanego o uprawnieniach wynikających z ust. 8 i 9 niniejszego paragrafu.
3. W protokole ujmuje się fakty kontrolne o negatywnej wymowie, które wymagają podjęcia określonych decyzji lub fakty pozytywne godne upowszechnienia.
4. Materiały z kontroli należ y przechowywać w pomieszczeniu zabezpieczonym przed dostępem do nich osób nieupoważnionych.
5. Kontrolowany może w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu złożyć na piśmie wyjaśnienia bądź zgłosić zastrzeżenia do treści protokołu, kontrolujący zaś obowiązany jest ustosunkować się do nich bez zbędnej zwłoki w formie odpowiedniej adnotacji.
6. Protokół winien być podpisany przez kontrolującego, kierownika jednostki kontrolowanej oraz jej głównego księgowego, jeżeli kontrola obejmowała sprawy finansowe lub ewidencji księgowej.
7. Jeżeli przed podpisaniem protokołu kierownik kontrolowanej jednostki lub główny księgowy zgłaszają zastrzeżenia co do jego treści, kontrolują czy winien dodatkowo zbadać zasadność tych zastrzeżeń i w uzasadnionych przypadkach uzupełnić lub skorygować protokół.
8. Jeżeli kierownik kontrolowanej jednostki lub główny księgowy odmawiają podpisania protokołu kontroli, zobowiązani są złożyć pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy. W tym przypadku protokół podpisuje tylko kontrolujący czyniąc w protokole wzmiankę o odmowie podpisania protokołu przez kontrolowanego i dołączając złożone przez kierownika lub głównego księgowego pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy.
§ 10
1. Ustalenia zawarte w protokole są podstawą do wydania wystąpienia pokontrolnego, które powinno zawierać:
(a). oznaczenie jednostki kontrolnej,
(b). oznaczenie kontrolowanego,
(c). datę wydania,
(d). zakres kontroli,
(e). powołanie podstawy prawnej,
(f). końcowe ustalenia i wnioski pokontrolne,
(g). termin usunięcia nieprawidłowości wskazanych przez kontrolującego,
(h). pieczę ć urzędową i podpis Wójta Gminy Łączna.
2. Do wniosków z wystąpienia pokontrolnego przysługuje prawo wniesienia zastrzeżeń do Wójta Gminy Łączna w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego.
3. Kontrolowany jest obowiązany, w ciągu 30 dni po otrzymaniu wystąpienia złożyć informację o sposobie usunięcia wskazanych nieprawidłowości.
§ 11
1. W przypadku ujawnienia naruszenia dyscypliny finansów w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.) – na podstawie materiałów z przeprowadzonej kontroli kontroler opracowuje zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
2. Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych podpisuje zawiadamiający, tj. kontrolujący lub inny podmiot wymieniony w art. 93 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
§ 12
1. Kontrolujący dokumentuje przebieg i wyniki czynności kontrolnych zakładając i prowadząc akta kontroli.
2. Akta kontroli obejmują w szczególności:
(a). protokoły kontroli
(b). wystąpienia pokontrolne
(c). zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
3. Akta kontroli służą wyłącznie do użytku służbowego.
§ 13
1. Postępowanie kontrolne może być przeprowadzone bez konieczności sporządzania protokołu kontroli w przypadku, gdy zachodzi potrzeba:
(a). przeprowadzenia szybkiego rozpoznania kontrolnego określonych spraw i przedstawienia informacji,
(b). przeprowadzenia kontroli sprawdzającej.
2. Z przeprowadzonego w tym trybie postępowania kontrolnego sporządza się sprawozdanie. Sprawozdanie podpisuje kontrolujący informując kierownika kontrolowanej jednostki o dokonanych ustaleniach.
3. W przypadku, gdy ustalenia kontrolne wskazują na potrzebę pociągnięcia określonych pracowników sektora finansów publicznych do odpowiedzialności służbowej, należ y zastosować pełny tryb przeprowadzenia kontroli.
§ 14
1. Kontrolujący zobowiązywany jest do opracowywania rocznych sprawozdań ze swojej działalności i wyników zrealizowanego okresowego planu kontroli w terminie do 31 stycznia.
2. Kontrolujący może przygotować propozycje zmian zwiększających sprawność organizacyjną jednostki, jeśli takie zmiany istnieją i są możliwe do wdrożenia.
3. Kontrolujący przedstawia sprawozdanie oraz propozycje zmian Wójtowi Gminy Łączna.