Przetarg nieograniczony na przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Czerwona Górka

2008-04-14 2144
Art. czytany: 1911 razy

Przetarg nieograniczony na przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Czerwona Górka

ZP-14/4/08
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Czerwona Górka

1.Zamawiający : Urząd Gminy w Łącznej, Kamionki 60, 26 – 140 Łączna

2.Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

3. Adres strony internetowej na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uglaczna.bip.doc.pl
4.Przedmiot zamówienia: „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Czerwona Górka”.
4a. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej : Nie
5. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej : Nie
6. Termin wykonania robót: zakończenie robót 15 lipca 2008 roku.
7. Opis warunków udziału w postępowaniu:
7.1.W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej
działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej 'ustawą', Zamawiający żąda, następujących dokumentów lub ich kserokopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę:
1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż na
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) aktualnych zaświadczeń właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
3) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7.2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz
potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
Zamawiający żąda:
1). wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty
te zostały wykonane należycie;

- Wykonawca przedłoży wykaz co najmniej trzech robót budowlanych wykonywanych
każda w ramach oddzielnej umowy odpowiadających swoim rodzajem robotom
budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartość nie mniejszej niż wartość
300.000, 00 zł. netto każda;
2). wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich
czynności;
3).dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - wymagane Prawem budowlanym. Zamawiający wymaga załączenia kserokopii uprawnień wykonawczych potwierdzonych za zgodność z oryginałem w/w uprawnień i aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

7.3. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku znajdowania się przez
Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) sprawozdania finansowego albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres;
2) informacji z banku, lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których
Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż na
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- informacji z banku o dysponowaniu środkami finansowymi, jakimi dysponuje Wykonawca, na kwotę nie mniejszą jednak niż wartość 300 000,00 zł., ( zdolność kredytowa, własne środki);
3) polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na
kwotę nie mniejszą niż wartość 200 000,00 zł.

Ocena spełnienia warunków:
Zamawiający będzie oceniał spełnienie warunków przez Wykonawców według
kryterium „spełnia „ lub „nie spełnia”.

7.4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu w przypadku podmiotów występujących wspólnie (zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych), ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu lub reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

7.5. Ponadto do oferty należy załączyć następujące oświadczenie:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art.22 ust. 1 i nie wykluczeniu na
mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 roku Nr 233 poz. 1655 ).

8. Informacje na temat wadium: Wysokość wadium 4000,00 ZŁ ( cztery tysiące złotych).
9. Kryteria oceny oferty: kryterium - cena 90 pkt., gwarancja 10 pkt.

10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: Sekretariat Urząd Gminy Łączna, termin składania ofert , termin otwarcia ofert
10.1.Pisemną ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj., w sekretariacie Urzędu Gminy, Kamionki 60 (I piętro), w nieprzekraczalny terminie do dnia 12 maja 2008 r do godz. 1030
10.2.Za oferty złożone w terminie uznaje się wyłącznie oferty, które znajdą się w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie U.G (I piętro) do 12.05.2008 r. godz. 1030
10.3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.05.2008 r. godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego tj. budynek Nr 2 – sala konferencyjna OSP.

11. Wykonawca składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.
12. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej : Nie dotyczy.
13. Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
14. Uprawniony do kontaktu z oferentami: Czesław Mazur ( Tel. 041- 254 89 75 )
Łączna, 2008.04.14