Przetarg nieograniczony na dowóz dzieci z terenu Gminy Łączna

2008-07-08 2220
Art. czytany: 1372 razy

Przetarg nieograniczony na dowóz dzieci z terenu Gminy Łączna

Wójt Gminy Łączna
ogłasza
przetarg nieograniczony na dowóz dzieci z terenu Gminy Łączna
do Gimnazjum w Zaleziance i Szkoły Podstawowej w Goździe
w roku szkolnym 2008/2009

Termin wykonania zamówienia: od 01.09.2008r. do 19.06.2009r.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych .
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania oferty wariantowej.
Przewiduje się jedno kryterium oceny: cena – 100 pkt
Wartość ceny oferenta odnoszona jest do najniższej ceny zaoferowanej przez oferentów.
Pozostałe oferty otrzymują ocenę niższą – proporcjonalnie do podanej ceny.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć jedynie ci wykonawcy, którzy złożą oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych / załącznik Nr 2 do SIWZ / tj., że :
- posiadają uprawnienia do wykonania określonej specyfikacją działalności
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
Ocena spełnienia warunków nastąpi poprzez weryfikację złożonych aktualnych dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 9 SIWZ
W warunkach przetargu nie przewiduje się wadium – termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Adres strony internetowej, na której dostępna będzie specyfikacji istotnych warunków zamówienia: www.uglaczna.bip.doc.pl
Zamawiający nie przewiduje możliwości zawierania umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje możliwości ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Łącznej w godz. 8.00-15.00 (fax: 041 2548 977).
Oferty należy składać do dnia 22 lipca 2008r. do godz. 12.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Łącznej.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 lipca 2008r. o godz. 12.30 w siedzibie Urzędu Gminy w Łącznej.


Łączna, dn. 08 lipca 2008r.