WÓJT GMINY ŁĄCZNA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE Inspektor ds. budownictwa i ochrony środowiska.

2008-07-11 2238
Art. czytany: 2566 razy

WÓJT GMINY ŁĄCZNA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE Inspektor ds. budownictwa i ochrony środowiska.

WÓJT GMINY ŁĄCZNA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE

1. Określenie stanowiska urzędniczego:
Inspektor ds. budownictwa i ochrony środowiska.
2. Wymagania niezbędne (formalne):
a) spełnianie wymagań z art.3 ustawy o pracownikach samorządowych określanych dla stanowisk urzędniczych, tj.:
- obywatelstwo polskie
- posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych
- posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku
- nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne
- cieszy się nieposzlakowaną opinią
b) posiada łącznie co najmniej trzyletni staż pracy na stanowiskach o zbliżonym zakresie obowiązków,
c) posiada wykształcenie wyższe techniczne o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na w/w stanowisku.
3. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

a) znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane,
b) ogólna znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
c) znajomość uwarunkowań i umiejętności analizy etapów przygotowania i realizacji inwestycji
d) praktyczna znajomość programów komputerowych: Excel, Word,
e) ogólna znajomość zasad kosztorysowania,
f) znajomość zasad planowania i realizowania inwestycji.
g) preferowane posiadanie uprawnień budowlanych i umiejętność kosztorysowania robót budowlanych
Uwaga: Wyniki postępowania - to łączny wynik z rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej
analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

A. W zakresie ochrony środowiska – zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska
1. Ochrona środowiska
▪ opracowywanie programów ochrony środowiska na terenie Gminy Łączna
▪ nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska,
2. Gospodarka odpadami
▪ kontrola nielegalnych składowisk odpadów i nieczystości,
▪ organizacja oraz nadzór nad realizacją usług w zakresie oczyszczania Gminy
▪ realizowanie przepisów porządkowych zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy
▪ realizacja zadań z zakresu gospodarki wodnej
3. Ochrona zwierząt
▪ organizowanie ochrony dla bezdomnych zwierząt
▪ koordynowanie zadań związanych z selektywną zbiórką odpadów komunalnych na terenie Gminy
▪ współpracowanie z organami samorządowymi i rządowymi w zakresie ochrony środowiska

B. Planowanie, gospodarka przestrzenna i budownictwo
▪ współpraca z Wójtem w zakresie planowania i realizacji inwestycji gminnych
▪ koordynowanie prac związanych z opracowaniem planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
terenu gminy, bieżące czuwanie nad rozwojem gminy zgodnie z zapisami planu
▪ przygotowywanie dla potrzeb Wójta projektów sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji z
zakresu budownictwa
▪ wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego
▪ wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,

C. W zakresie rolnictwa:
▪ współdziałanie ze służbą kwarantanny i ochrony roślin w zakresie sygnalizacji pojawiania się chorób,
szkodników w uprawach oraz nadzór nad ich zwalczaniem
▪ współpraca ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania chorób zwierzęcych i organizacji
profilaktyki weterynaryjnej
▪ wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew dla osób fizycznych i prawnych
▪ realizacja zadań wynikających z ustawy prawo łowieckie i ustawy o ochronie gruntów rolnych
i leśnych w zakresie wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

5. Warunki pracy:
a) wymiar czasu pracy: pełny etat,
b) miejsce pracy: Urząd Gminy w Łącznej – Wydział Techniczny,
c) po 3-miesięcznym okresie próbnym możliwość zatrudnienia na czas nieokreślony.

6. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) CV (życiorys),
c) kserokopie świadectw pracy,
d) kserokopie dyplomów (świadectw) potwierdzających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,
e) oryginał kwestionariusza osobowego,
f) oświadczenie o niekaralności,

Wymagane dokumenty : list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późn. zmianami)”.

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem „Nabór na stanowisko inspektora ds. budownictwa i ochrony środowiska” drogą pocztową lub osobiście w sekretariacie Urzędu do dnia 28 lipca 2008r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Łącznej. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostanie umieszczone na stronie internetowej www.uglaczna.bip.doc.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze.

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Gminy w Łącznej.
Osobą upoważnioną do kontaktu jest mgr Mirosław Kopytek – Sekretarz Gminy
tel. 041 2548 961
kom. 692 359 680