WÓJT GMINY ŁĄCZNA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Łącznej.

2008-07-11 2240
Art. czytany: 2489 razy

WÓJT GMINY ŁĄCZNA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cyilnego w Łącznej.

WÓJT GMINY ŁĄCZNA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE


1. Określenie stanowiska urzędniczego:
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Łącznej.

2. Wymagania niezbędne (formalne):
a) spełnianie wymagań z art.3 ustawy o pracownikach samorządowych określanych dla stanowisk urzędniczych, tj.:
- obywatelstwo polskie
- posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych
- posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku
- nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne
- cieszy się nieposzlakowaną opinią
b) posiada łącznie co najmniej czteroletni staż pracy:
- na stanowiskach urzędniczych w jednostkach, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia
22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych, lub
- w służbie cywilnej, lub
- w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk obsługi, lub
- w innych urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, lub
- na kierowniczych stanowiskach państwowych oraz
c ) posiada wykształcenie wyższe

3. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

1) Znajomość przepisów prawa : o aktach stanu cywilnego, kodeksu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ochrony danych osobowych, ochrony tajemnicy niejawnej, kpa, o zmianie nazwisk, o ewidencji ludności.
2) Znajomość języka angielskiego,
3) Kreatywność, umiejętność nawiązywania współpracy, dobrej organizacji pracy,\
4) Umiejętność obsługi komputera tj.: MS Word i Excel i poczta elektroniczna,
5) Dyspozycyjność.
Uwaga: Wyniki postępowania - to łączny wynik z rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej
analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) wykonywanie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego oraz przyjmowanie oświadczeń przewidzianych w ustawie prawo o aktach stanu cywilnego i kodeksie rodzinnym i opiekuńczym,
2) nadzór i koordynacja merytoryczna spraw z zakresu rejestracji stanu cywilnego,
3) nadzór i koordynowanie spraw organizacyjnych z zakresu działania USC,
4) nadzór nad całością spraw związanych z przygotowaniem i realizacją budżetu gminy w zakresie działania USC,
5) koordynowanie spraw administracyjnych z zakresu działania USC,
6) współpraca z organami ścigania, organami wymiaru sprawiedliwości oraz Ministerstwem Spraw Zagranicznych i placówkami konsularnymi RP w sprawach związanych z działalnością USC ,
7) zastępowanie Kierownika USC podczas jego nieobecności,
8) reprezentowanie USC w zakresie określonym przez Kierownika USC.
9) przygotowanie i prowadzenie rejestracji przedpoborowych
10) przygotowanie dokumentacji dotyczącej poboru do służby wojskowej oraz udział
w przeprowadzeniu poboru,
11) prowadzenie spraw i dokumentacji związanej z natychmiastowym uzupełnieniem
Sił Zbrojnych (AK) oraz utrzymanie jej w aktualności,
12) prowadzenie spraw dotyczących uznania żołnierza, poborowego za sprawującego
bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny,
13) prowadzenie spraw dotyczących uznania żołnierza, poborowego za posiadającego
na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.
14) opracowywanie i aktualizacja planu akcji kurierskiej.
Ponadto:
• prowadzenia ewidencji ludności systemem kartotecznym i elektronicznym,
• wykonywania czynności meldunkowych,
• sporządzania spisów wyborców,
• udostępniania danych osobowo-adresowych,
• wydawania i ustawowej wymiany dowodów osobistych,
• prowadzenia postępowań egzekucyjnych w administracji w sprawach dotyczących dowodów
osobistych .

5. Warunki pracy:
a) wymiar czasu pracy: pełny etat,
b) miejsce pracy: Urząd Gminy w Łącznej – Urząd Stanu Cywilnego,
c) po 3-miesięcznym okresie próbnym możliwość zatrudnienia na czas nieokreślony.

6. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) CV (życiorys),
c) kserokopie świadectw pracy,
d) kserokopie dyplomów (świadectw) potwierdzających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,
e) oryginał kwestionariusza osobowego,
f) oświadczenie o niekaralności,

Wymagane dokumenty : list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późn. zmianami)”.

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem „Nabór na stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego” drogą pocztową lub osobiście w sekretariacie Urzędu do dnia 28 lipca 2008r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Łącznej. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostanie umieszczone na stronie internetowej www.uglaczna.bip.doc.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze.

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Gminy w Łącznej.
Osobą upoważnioną do kontaktu jest mgr Mirosław Kopytek – Sekretarz Gminy
tel. 041 2548 961
kom. 692 359 680