WÓJT GMINY ŁĄCZNA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE: MŁODSZY REFERENT DS. EWIDENCJI LUDNOŚCI w Wydziale Organizacyjno – Obywatelskim Urzędu Gminy w Łącznej.

2008-07-29 1538
Art. czytany: 2898 razy

WÓJT GMINY ŁĄCZNA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE: MŁODSZY REFERENT DS. EWIDENCJI LUDNOŚCI w Wydziale Organizacyjno – Obywatelskim Urzędu Gminy w Łącznej.

WÓJT GMINY ŁĄCZNA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE


1. Określenie stanowiska urzędniczego:
MŁODSZY REFERENT DS. EWIDENCJI LUDNOŚCI w Wydziale Organizacyjno – Obywatelskim Urzędu Gminy w Łącznej.

2. Wymagania niezbędne (formalne):
a) spełnianie wymagań z art.3 ustawy o pracownikach samorządowych określanych dla stanowisk urzędniczych, tj.:
- obywatelstwo polskie
- posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw
publicznych
- posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku
- nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne
- cieszy się nieposzlakowaną opinią
b ) posiada wykształcenie wyższe

3. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

1) Znajomość przepisów prawa : o aktach stanu cywilnego, kodeksu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ochrony danych osobowych, ochrony tajemnicy niejawnej, kpa, o zmianie nazwisk, o ewidencji ludności.
2) Znajomość języka angielskiego,
3) Kreatywność, umiejętność nawiązywania współpracy, dobrej organizacji pracy,
4) Umiejętność obsługi komputera tj.: MS Word i Excel i poczta elektroniczna,
5) Dyspozycyjność.
Uwaga: Wyniki postępowania - to łączny wynik z rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej
analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 prowadzenia ewidencji ludności systemem kartotecznym i elektronicznym,
 wykonywania czynności meldunkowych,
 prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach zameldowań i wymeldowań oraz uchylenia czynności technicznej zameldowania.
 Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców
 sporządzania spisów wyborców,
 udostępniania danych osobowo- adresowych,
 wydawania i ustawowej wymiany dowodów osobistych,
 prowadzenia postępowań egzekucyjnych w administracji w sprawach dotyczących dowodów
osobistych,
Ponadto:
1) przygotowanie i prowadzenie rejestracji przedpoborowych
2) przygotowanie dokumentacji dotyczącej poboru do służby wojskowej oraz udział
w przeprowadzeniu poboru,
3) prowadzenie spraw i dokumentacji związanej z natychmiastowym uzupełnieniem
Sił Zbrojnych (AK) oraz utrzymanie jej w aktualności,
4) prowadzenie postępowań dotyczących uznania żołnierza, poborowego za sprawującego
bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny,
5) prowadzenie spraw dotyczących uznania żołnierza, poborowego za posiadającego
na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.
6) obsługa programu MIKROPESEL

5. Warunki pracy:
a) wymiar czasu pracy: pełny etat,
b) miejsce pracy: Urząd Gminy w Łącznej – Wydział Organizacyjno - Obywatelski,
c) po 3-miesięcznym okresie próbnym możliwość zatrudnienia na czas nieokreślony.

6. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) CV (życiorys),
c) kserokopie świadectw pracy,
d) kserokopie dyplomów (świadectw) potwierdzających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,
e) oryginał kwestionariusza osobowego,
f) oświadczenie o niekaralności,

Wymagane dokumenty : list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późn. zmianami)”.

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem „MŁODSZY REFERENT DS. EWIDENCJI LUDNOŚCI” drogą pocztową lub osobiście w sekretariacie Urzędu do dnia 13 sierpnia 2008r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Łącznej. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostanie umieszczone na stronie internetowej www.uglaczna.bip.doc.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze.

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Gminy w Łącznej.
Osobą upoważnioną do kontaktu jest mgr Mirosław Kopytek – Sekretarz Gminy
tel. 041 2548 961
kom. 692 359 680