Unieważnienie przetargu na 'Budowa Kompleksu Oświatowego w Kamionkach gm. Łączna'

2008-09-03 1553
Art. czytany: 1370 razy

Unieważnienie przetargu na 'Budowa Kompleksu Oświatowego w Kamionkach gm. Łączna'


Znak:T/735/2/2008
Łączna, 2008.09.03
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 20 listopada 2007 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 233, poz. 1655) Zamawiający zawiadamia
o unieważnieniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę Kompleksu Oświatowego w Kamionkach gm. Łączna, numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 190231-2008
Zamawiający unieważnił postępowanie, gdyż postępowanie obarczone jest wadą, uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego, co zostało unormowane w art. 93 ust. 1 pkt 7 Prawa zamówień publicznych. Zamawiający w postanowieniach specyfikacji istotnych warunków zamówienia umieścił zapisy, których nie można zmodyfikować ponieważ doszło by do naruszenia art. 38 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż zmienił warunek udziału w postępowaniu.
Zgodnie z art. 180 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych mogą Państwo wnieść protest w ciągu 7 dni od dnia, w którym powzięli Państwo lub mogli Państwo powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę wniesienia protestu.