» Przetarg nieograniczony na 'Budowa Kompleksu Oświatowego w Kamionkach gm. Łączna'

2008-09-03 1614
Art. czytany: 2780 razy

» Przetarg nieograniczony na 'Budowa Kompleksu Oświatowego w Kamionkach gm. Łączna'

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Zamieszczenie nieobowiązkowe

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES
Nazwa:
Urząd Gminy w Łącznej

Adres pocztowy:
ul. Kamionki 60

Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo:
Łączna 26-140 świętokrzyskie
Telefon: Fax:
041 2548960 041 2548977

Adres strony internetowej zamawiającego:
www.uglaczna.bip.doc.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
nie dotyczy

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Budowa Kompleksu Oświatowego w Kamionkach gm. Łączna

II.1.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

przysługuje odwołanie

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Budowa kompleksu oświatowego wraz z wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami oraz instalacją odgromową na działce Nr 1003 w miejscowości Kamionki, gm. Łączna w skład którego wchodzi: - roboty budowlane i wykończeniowe szkoły podstawowej, gimnazjum i łącznika, - instalacje sanitarne wewnętrzne, - instalacje elektryczne wewnętrzne, - instalacje teletechniczne, - przyłącze wody, - kablowe przyłącze energetyczne, - oświetlenie terenu, - elementy zagospodarowania terenu, - roboty drogowe.

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Słownik główny
Glówny przedmiot 45.21.42.10-5
Dodatkowe przedmioty


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej

Nie

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

Okres w miesiącach: 35

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 130.000,00 zł. (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych) w następujących formach: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - w formie określonej w art. 45 ust. 6 pkt 5 - Prawo zamówień publicznych.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

8.1.O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą tylko wykonawcy spełniający następujące warunki :
8.1.1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 1-10 ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie : a/ aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 9 ustawy: b/ zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego: c/ zaświadczenia właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, d/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt. 1 i 2 .
8.1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust 1 pkt. 1- 4. Ocena spełnienia tych warunków nastąpi na podstawie: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 2. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3. znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. oraz że nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
8.1.3 Spełniają warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 24 ust 2 pkt. 1- 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
8.1.4.Spełnią pozostałe warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego,

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

8.1.1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 1-10 ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie : a/ aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 9 ustawy: b/ zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego: c/ zaświadczenia właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, d/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt. 1 i 2 .
Warunki określone w pkt. 8.1.1. zostaną spełnione jeżeli Oferent przedstawi: ad. Ppkt.8.1.1). lit. a/: - aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; ad. Ppkt. 8.1.1). lit. b/ : - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego , że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie że, uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymania w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; ad. Ppkt. 8.1.1) lit. c/ : - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; ad. Ppkt. 8.1.1) lit. d/ : - warunek zostanie spełniony jeżeli oferent złoży oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z art. 24 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór oświadczenia - załącznik nr 2 SIWZ);
8.1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust 1 pkt. 1- 4. Ocena spełnienia tych warunków nastąpi na podstawie: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 2. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3. znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. oraz że nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Warunki określone w pkt. 8.1.2. zostaną spełnione jeżeli Oferent przedstawi: Ad. Punktu 1, - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Ad. Punktu 2, - wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat( zał. nr 3 do SIWZ ) przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie; - -Wykonawca przedłoży wykaz co najmniej trzech robót budowlanych wykonywanych, każda w ramach oddzielnej umowy odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartość nie mniejszej niż wartość 5 000 000, 00 zł. netto każda; - wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności stwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia oraz aktualne zaświadczenie - potwierdzające członkostwo - z właściwej izby samorządu zawodowego, Ad. Punktu 3, - informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy nie mniejszą niż 5.000.000,00 zł, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; - polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę 500.000 zł. Ad. Punktu 4, - warunek zostanie spełniony jeżeli oferent złoży oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór oświadczenia - załącznik nr 2 SIWZ);
8.1.3 Spełniają warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 24 ust 2 pkt. 1- 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Z postępowania nie zostaną wykluczeni wykonawcy, którzy spełniają wymagania stawiane przez art. 24 ust. 2 pkt. 1- 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Warunki określone w pkt. 8.1.3). zostaną spełnione jeżeli Oferent przedstawi: 1 - oświadczenie że, Wykonawca nie wykonywał bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub nie posługiwał się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w przygotowaniu i prowadzeniu postępowania, oraz że złożył prawdziwe informacje w ofercie. 2 - złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia - załącznik nr 2 SIWZ), 3 - wniosą wadium, w tym również na przedłużony okres związania z ofertą w sposób i na warunkach określonych w SIWZ,
8.1.4.Spełnią pozostałe warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego, w tym oferent; -udzieli na całość robót budowlanych rękojmi oraz gwarancji na okres 3 lat, -udzieli gwarancji na urządzenia na okres określony przez producenta, nie krótszy niż jeden rok, -oświadczy, że zrealizuje zamówienie w terminie 35 miesięcy od przekazania placu budowy, przedłoży wykaz podwykonawców, z którymi ma zamiar realizować budowę pn. /Budowa Kompleksu Oświatowego w Kamionkach gm. Łączna/ na działce o numerze ewidencyjnym 1003 w miejscowości Kamionki , z podaniem zakresu i wartości robót, które będą przez nich wykonywane, - robót których wykonawca nie może powierzyć podwykonawcom to wykonanie stanu surowego zamkniętego szkoły i łącznika -zmiana podwykonawcy (ów) może nastąpić tylko z ważnego powodu i wymaga zgody Zamawiającego. Każdorazowa zmiana podwykonawcy(ów) spowoduje konieczność przedłożenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających wymagane uprawnienia . Brak w/w dokumentów spowoduje brak akceptacji Zamawiającego na zmianę podwykonawcy (ów).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

Najniższa cena

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

Nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia :

www.uglaczna.bip.doc.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Gminy w Łącznej Kamionki 60. 26-140 Łączna

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

nie dotyczy

IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

nie dotyczy

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

Data: 24/09/2008 Godzina: 10:30

Miejsce:

Urząd Gminy w Łącznej (sekretariat) Kamionki 60. 26-140 Łączna

IV.3.5) Termin związania ofertą:

okres w dniach: 30

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

Zamawiający przewiduje częściowe finansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej.