Przedłużenie terminu składania ofert - „Budowa Kompleksu Oświatowego w Kamionkach gm. Łączna”

2008-09-11 1727
Art. czytany: 1560 razy

Przedłużenie terminu składania ofert - „Budowa Kompleksu Oświatowego w Kamionkach gm. Łączna”

Łączna, 2008.09.11
Nr sprawy T /735/3/2008
Urząd Gminy Łączna
Kamionki 60, 26 - 140 ŁącznaPrzedłużenie terminu składania ofert


Na podstawie art. 38 ust. 6 – Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania ofert:


1. Zamawiający: Urząd Gminy, Kamionki 60, 26-140 Łączna.


2. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony


Rodzaj zamówienia: roboty budowlane - CPV 45.21.42.10 - 5


3.1.Przedmiot zamówienia: „Budowa Kompleksu Oświatowego w Kamionkach gm. Łączna”


Na skutek zapytania które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 04.09.2008 roku,
uległ modyfikacji załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jakim jest dokumentacja techniczna i w związku z powyższym przedłuża się termin składania ofert.


Pisemną ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj., w budynku Urzędu Gminy
(sekretariat), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 października 2008 roku do godz. 1030


Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 października 2008 roku o godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego tj. budynek Nr 2 sala konferencyjna OSP.