Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej , zabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Zagórze gm. Łączna

2008-09-15 0934
Art. czytany: 1806 razy

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej , zabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Zagórze gm. Łączna

Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Łączna ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej , zabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Zagórze gm. Łączna, oznaczonej numerem działki 49/3 o pow. 800m², właściciel Gmina Łączna - w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity DzU. Z 2004r. Nr 261, poz.2603 ze zm. ) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.08.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU. Z 2004r.,nr 207, poz.2108 ).
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem po byłym pawilonie handlowym o pow. użytkowej 70,68m², murowanym, parterowym, nie podpiwniczonym.
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łączna nieruchomość położona jest na ternach przeznaczonych pod zabudowę zagrodową.
Cena wywoławcza wynosi 19 500,00zł. ( słownie: dziewiętnaście tysięcy pięćset złotych) + 22% VAT.
Wadium zostało ustalone na kwotę 2 000,00zł. ( słownie: dwa tysiące złotych).
Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Łączna : 69852000072003002940180001 Bank Spółdzielczy w Suchedniowie o/Łączna. Wpłaty należy dokonać do dnia 09.10.2008r.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.
Wpłacone wadium podlega:
 zaliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu.
 przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg do zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu.
 zwrotowi- uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.
Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca nieruchomości.
Przy zakupie nieruchomość przez osoby będące cudzoziemcami w rozumieniu ustawy z dnia
24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Tekst jednolity DzU. Z 2004r Nr 167, poz.1758 ze zm. ) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

Pisemne oferty w zamkniętych kopertach należy składać do 10 października 2008r. do godz. 9 °°
w Urzędzie Gminy Łączna Kamionki 60, 26-140 Łączna.
Część jawna przetargu odbędzie się 14 października o godz. 14°° w Urzędzie Gminy Łączna
Kamionki 60 gm. Łączna

Pisemna oferta powinna zwierać:
1. imię i nazwisko oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
2. datę sporządzenia oferty,
3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4. oferowana cenę i sposób jej zapłaty,
5. do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.

W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Łączna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Łączna , pokój nr 6 lub telefonicznie – 041 2548964.

WÓJT GMINY
mgr inż. Romuald Kowaliński