Pytania i odpowiedzi dot. 'Przetarg nieograniczony na 'Budowa Kompleksu Oświatowego w Kamionkach gm. Łączna'

2008-09-19 1434
Art. czytany: 2832 razy

Pytania i odpowiedzi dot. 'Przetarg nieograniczony na 'Budowa Kompleksu Oświatowego w Kamionkach gm. Łączna'

W związku z art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych tj z 2007 roku ( Dz.U. Nr 223 poz 1655 ze zm.), informuję że:
- w dniu 4 września 2008 roku wpłynęło pytanie dotyczące przetargu nieograniczonego na „Budowę Kompleksu Oświatowego w Kamionkach gm. Łączna dotyczące przyłącza kanalizacji sanitarnej i przyłącza wodociągowego następującej treści:
1.Informacje zawarte w SIWZ są niewystarczające do określenia ceny przepompowni ścieków i tłuszczownika (rzędne terenu, posadowienia, wlotów i wylotów rurociągów).
2. Uważamy, że zamieszczony przedmiar robót wymaga następujących zmian i uzupełnień:
a)W poz. Nr6”Podłoża z materiałów sypkich o gr. 20 cm”. Szerokość wykopów umocnionych w gruntach nawodnionych zgodnie z tab. 0008 KNR 2- 01 Rozdział 03 wynosi dla rurociągów i kanałów Ø do 150mm – 1,00 m, dla Ø200 mm – 1,10 m. Ilość w poz. Nr 6 powinna wynosić:
(64,00+22, 10+5,00)x1,00+54,00x1,10= 150,50 m2.
b)W poz. Nr 23 „Obsypka z materiałów sypkich o gr.20cm”. Zgonie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną SST.S Instalacje Sanitarne pkt. 2.5.5 „należy wykonać obsypkę piaskiem do wysokości 15 cm ponad wierzch rury, a ułożoną warstwę piasku zagęścić do wymaganego wskaźnika zagęszczenia”. W związku z tym ilość w poz. 23 powinna wynosić:
dla PE 90 mm 1,00 x (0.09+0,15) x 64,00 = 15,36 m3
dla PCW i PP 160 mm 1,00 x (0,16 + 0,15)x (22,10+5,00)=8,40 m3
dla PCW 200 mm 1,10x (0,20+0,15)x 54,00= 20,79m3
razem 44,55 m3
minus objętość rurociągów tj.
3,14x0,90x0,09/4x64,00+3,14x0,16x0,16/4x27,10+3,14x0,20x0,20/4x54,00=2,65 m3;
44,55 – 2,65= 41,90 m 3. Podstawa wyceny KNR- W 2-18 0511-03.
c)Jeżeli podsypka i obsypka wraz z objętością wybudowanych rur, studni, przepompowni i tłuszczownika zajmuje
150,5x0,20=44,55=3,14,145x1,45/4x3,50x5= 103,53 m3 to taką ilość gruntu z wykopu należy odwieźć na odległość określoną przez Zamawiającego . Należy dodać poz.3’ Odwóz nadmiaru gruntu na odl. do 1km – podstawa wyceny KNR 2-01 0212-03 + 0214-04(za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km) – 103,55 m3.
d) Poz. Nr 24 „Zasypywanie wykopów spycharką…”wg KNR 2-01 0230-02 dotyczy wyłącznie zasypywania wykopu bez zagęszczenia . Zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną SST.S Instalacje Sanitarne pkt. 2.5.6 należy dodać poz. 24’ „Zagęszczenia gruntu kat III-IV ubijakami mechanicznymi”- 369,57 m3.
e)W poz. Nr 30 „Podłoża z materiałów sypkich o gr. 20cm”. Szerokość wykopów umocnionych w gruntach nawodnionych zgodnie tabl. 0008 KNR 2-01 Rozdział 03 wynosi dla rurociągów i kanałów Ø do 150 mm- 1,00m. Ilość w poz. Nr 6 powinna wynosić :68,50x1,00 = 68,50 m2.
f) W poz. Nr 38 „Obsypka z materiałów sypkich o gr. 20cm”. Zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną SST.S Instalacje Sanitarne pkt. 1.5.5”należy wykonać obsypkę piaskiem do wysokości 15 cm ponad wierzch rury, a ułożoną warstwę piasku zagęścić do wymaganego wskaźnika zagęszczenia”. W związku z tym ilość w poz. 23 powinna wynosić:
dla PE 90 mm 1,00x (0,09+0,15)x68,50 = 16,44 m3 minus objętość rurociągów tj.
3,14x0,09x0,09/4x68,50= 0,44 m3; 16,44 – 0,44 = 16,00 m3. Podstawa wyceny KNR – W 2-18 0511-03.
g)Jeżeli podsypka i obsypka wraz z objętością wbudowanych rur zajmuje 68,50x0,20+16,44 = 30,14m3 to taką ilość gruntu z wykopu należy odwieźć na odległość określoną przez Zamawiającego . Należy dodać poz. 27’ Odwóz nadmiaru gruntu na odl. do 1km –
podstawa wyceny KNR 2-01 0212 – 03 + 0214-04 (za każde dalsze 0,5 km ponad 1km)- 30,14 m3.
h) Poz. Nr 40 „Zasypywanie rowów spycharką…” wg KNR 2-01 0230-02 dotyczy wyłącznie zasypania wykopu bez zagęszczenia. Zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną SST.S Instalacje Sanitarne pkt. 1.5.6 należy dodać poz. 40’ „ Zagęszczanie gruntu kat III-IV ubijakami mechanicznymi” – 97,05m3.
i)Prosimy o określenie odległości odwozu nadmiaru ziemi z wykopów (kubatura podsypek, obsypek, studni, przepompowni, tłuszczownika).
j) Ponieważ poz. Nr 5 i Nr 29 przedmiaru robót dotyczą gruntów nawodnionych , prosimy o uzupełnienie przedmiaru o roboty związane z odwodnieniem wykopów- podsypki filtracyjne, drenaż lub odwodnienie igłofiltrami oraz pompowanie wody z wykopu.
3. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego Projektu budowlano- wykonawczego zgodnie z art. 31 pkt. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych [ujednolicony tekst ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz.1217 i Nr 227, poz.1658 oraz z 2007r. Nr 64, poz.427 i Nr 82, poz.560)].

Odpowiedź na zadane pytanie.
Ad. 1. Została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego dokumentacja techniczna w formacie PDF w dniu 11.09.2008 r.
Ad. 2.
Należy skreślić poz. nr. 5 i 36 przedmiaru - nie występują wody gruntowe, w związku z tym nie ma potrzeby umocnienia ścian wykopu w gruntach nawodnionych w/g KNR 2-01 0324-02

Ad. 2a.
Podłoża z materiałów sypkich dotyczą podsypki pod rury a nie zasypania wykopów piaskiem w/g opisu technicznego pozostałą część wykopów należy zasypać gruntem rodzimym, warstwy dokładnie ubijając .
Tablica nr 0008 KNR 2-01 rozdział 03 dotyczy wykopów w gruntach nawodnionych oraz rur żeliwnych, stalowych, betonowych, kamionkowych - a takie nie występują w w/w zadaniu.

Ad. 2b. Należy wykonać obsypkę rur piaskiem grubości 20cm.
Poz. 23 obsypka z materiałów sypkich gr.20cm dotyczy obsypania rur, a nie zasypania wykopu piaskiem. Pozostałą część wykopu należy zasypać gruntem rodzimym i zagęścić.

Ad 2c. Odwóz gruntu należy uzgodnić z Inwestorem, ponieważ grunt może być wykorzystany do niwelacji terenu /różnica między terenem istniejącym i projektowanym/

Ad 2d. Poz. Nr 24 zasypanie wykopów spycharką - należy ująć zagęszczenie zasypki wykopów.
Ad 2e. Poz.nr.30 podłoża z materiałów sypkich -odpowiedź jak punkt.'a'
Ad 2f. Poz.38 obsypka z materiałów sypkich - odp. jak punkt ' b'
Ad 2g. Poz.dotyczy odwozu gruntu - odp. jak punkt 'c'
Ad 2 h. Poz.40 zasypanie wykopów spycharkami należy dodać pozycję zagęszczenie zasypki
Ad 2i. Odwóz ziemi z wykopów -odp. jak punkt 'c'
Ad 2j. Odwodnienie wykopów - nie jest to konieczne ze względu na nie występowanie wód gruntowych
Ad 3. Dokumentacja została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 11 września 2008 roku.