Pytania i odpowiedzi dot. 'Przetarg nieograniczony na 'Budowa Kompleksu Oświatowego w Kamionkach gm. Łączna

2008-09-26 1906
Art. czytany: 2119 razy

Pytania i odpowiedzi dot. 'Przetarg nieograniczony na 'Budowa Kompleksu Oświatowego w Kamionkach gm. Łączna

W związku z art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych tj z 2007 roku ( Dz.U. Nr 223 poz 1655 ze zm.), informuję że:

- w dniu 23, 24 i 25 września 2008 roku wpłynęły następujące pytania dotyczące Budowy Kompleksu Oświatowego w Kamionkach:
PYTANIE
1. W kosztorysie ,,Szkoła – stan surowy” poz. 14-1-14.9 i ,,Szkoła – Stan wykończeniowy” poz. 17.1-17.10, powtarzają się działy ze ślusarką aluminiową. Proszę o skorygowanie obmiarów.
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE SKIEROWANE
2. Ad. 1. Należy usunąć z przedmiarów SZKOŁA-STAN WYKOŃCZENIOWY dz. 17
i w jego miejsce należy wprowadzić dz. ŚLUSARKA ALUMINIOWA
WEWNĘTRZNA:
17.1. Zestaw aluminiowy typ ZAW1 – 2,75 x 2,80 x 1 = 7,70m2
17.2. Zestaw aluminiowy typ ZAW2 – 1,75 x 2,00 x 1 = 3,50m2
17.3. Zestaw aluminiowy typ ZAW3 – 1,75 x 2,80 x 1 = 4,90m2
17.4. Zestaw aluminiowy typ ZAW4 – 1,50 x 2,80 x 1 = 4,20m2

PYTANIA
W załączonych do SIWZ przedmiarach
a) dublują się szkoła stan surowy dz. 14 z przedmiarem szkoła stan wykończeniowy dz. 17 tych pozycjach ujęte są te same drzwi.
b) Jednocześnie w przedmiarze szkoła – brak jest dostawy i montażu ślusarki wewnętrznej ZAW!, ZAW2, ZAW3, ZAW4, wg rys. nr 23
Proponujemy wykreślić dział 17 i w jego miejsce wprowadzić: Ślusarka wewnętrzna , w której ujęty będzie pkt. B
2. W łączniku występują drzwi ZA9, ZA17 – brak rysunków. Prosimy o zamieszczenie rysunków na stronie internetowej.
3. Brak w opisie z czego mają być parapety-lastriko, konglomerat czy inne.
4. Brak w przedmiarach obrzeży boisk sportowych. Czy nie są przewidziane?
5. Zgodnie z dokumentacją w obiekcie należy zamontować ościeżnice stalowe. Czy ze względu na charakter obiektu przynajmniej część ich nie powinna być drewniana

ODPOWIEDZI NA PYTANIA SKIEROWANE

Ad. 1. Należy usunąć z przedmiarów SZKOŁA-STAN WYKOŃCZENIOWY dz. 17
i w jego miejsce należy wprowadzić dz. ŚLUSARKA ALUMINIOWA
WEWNĘTRZNA:
17.1. Zestaw aluminiowy typ ZAW1 – 2,75 x 2,80 x 1 = 7,70m2
17.2. Zestaw aluminiowy typ ZAW2 – 1,75 x 2,00 x 1 = 3,50m2
17.3. Zestaw aluminiowy typ ZAW3 – 1,75 x 2,80 x 1 = 4,90m2
17.4. Zestaw aluminiowy typ ZAW4 – 1,50 x 2,80 x 1 = 4,20m2
Zestaw aluminiowy typu ZAW5 ujęto w przedmiarach ŁĄCZNIK-STAN SUROWY ZAMKNIĘTY.

Ad. 2. Uzupełniono wersję elektroniczną o rys. nr 22a .

Ad. 3. Parapety – zgodnie z pkt 9.2. Opisu do projektu budowlanego – część
architektoniczna.

Ad. 4. Dla boisk sportowych należy przewidzieć obrzeża betonowe chodnikowe
wpuszczane 6 x 20cm na podsypce piaskowej gr. 3,0cm.
Ad. 5. Ościeżnice zgodnie z dokumentacją projektową – stalowe.


PYTANIA
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie następujących niejasności wynikłych w trakcie przygotowania oferty:
1. W przedmiarach przyłączy kanalizacji sanitarnej występują 3 szt. studni, natomiast w dokumentacji (profil kanalizacji) występuje 8 szt, Proszę o określenie jaką ilość studni należy wycenić.
2.W przedmiarach przyłączy kanalizacji sanitarnej występuje 54 metry rur PVC Dn 200 mm,
natomiast w dokumentacji, {profil kanalizacji) występuje 1ó0 metrów. Proszę o określenie ile
metrów rury Dn 200 należy wycenić? Jeśli należy zwiększyć ilość rur to również proszę o poprawienie ilości robót ziemnych .
3.W przedmiarach przyłączy kanalizacji sanitarnej występuje 22,1. m rur PVC Dn l60 mm,
natomiast w dokumentacji (profil kanalizacji) występuje 49 metrów. Proszę o określenie ile
metrów rury Dn 160 należy wycenić? Jeśli należy zwiększyć ilość rur to również proszę o poprawienie ilości robót ziemnych .
4. W dokumentacji przyłączy wod-kan występuje wykonanie wpustu deszczowego, natomiast w przedmiarach nie ma pozycji dotyczącej montażu wpustu i jego podłączenia. Czy ten zakres robót ma zostać wyceniony? Jeśli tak to proszę o dopisanie pozycji przedmiarowych.
5. W przedmiarach wewnętrznych, instalacji sanitarnych (poz.32) występuje montaż brodzika natomiast nie ma montażu kabiny, Czy należy doliczyć kabinę natryskową? Jeśli tak to proszę określić czy ma być z wypełnieniem z tworzywa sztucznego czy szklana?
6. W dokumentacji wewnętrznych instalacji sanitarnych występują miski wiszące WC dla osób niepełnosprawnych natomiast w przedmiarach nie ma stelaży podtynkowych dla przyborów dla niepełnosprawnych. Czy należy doliczyć, w ofercie stelaże podtynkowe dla zamocowania misek wiszących WC oraz umywalek dla niepełnosprawnych?
7.W przedmiarach wewnętrznych instalacji sanitarnych wod-kan nie występuje wykucie i zamurowanie bruzd przy montażu rur instalacji wod-kan. W dokumentacji podane jest, że instalacje wod-kan mają być kryte .Proszę o dopisanie pozycji dotyczącej wykucia i zamurowania bruzd.
8.W przedmiarach wewnętrznych instalacji sanitarnych wod-kan nie występuje wykonanie przebić w ścianach i stropach przy przejściu rur instalacji wod-kan przez przegrody budowlane. Proszę o dopisanie pozycji.
9.W przedmiarach, instalacji sanitarnych (instalacja wody ) występuje za mało montażu otulin Thermaflex w porównaniu do ilości układanych rur. Dla instalacji wody rur o średnicach Dn 16-20 jest 808,80 m natomiast otulin podane jest w przedmiarach 273,20 m dla tych średnic. Dla instalacji wody rur o średnicach Dn 25-32 jest 18ó,80 m natomiast otulin podane jest w przedmiarach 74.9 m dla. tych średnic.
Dla instalacji wody rur o średnicach. Dn40 jest 32,l m natomiast otulin podane jest w przedmiarach 13,80 m dla tych. średnic.(dla rur Dn50-80 mm zgadza się ilość rur z otulinami). Proszę o określenie jakie ilości otulin należy wycenić(ewentualnie czy doliczyć peszla na rury o śr l6-20mm na których nie zastosowano otulin Thermailex)

10. W przedmiarach wewnętrznych instalacji sanitarnych wod-kan występują w poz.28 - zlewozmywaki w ilości 20 szt, natomiast w dokumentacji (profilach instalacji kanalizacji) jest 14 sztuk, pozostałe opisane są w dokumentacji jako stoły z blachy stalowej nierdzewnej ze zlewami. Proszę o podanie jaką ilość zlewów należy przyjąć ?
11. W przedmiarach instalacji sanitarnych nie występują stoły z blachy nierdzewnej ze zlewami, kociołki elektryczne 2x301, kocioł elektryczny 1501, zmywarki do naczyń, stoły z basenem z blachy nierdzewnej, obieraczki do ziemniaków ani żadne inne urządzenia znajdujące się w dokumentacji na rysunku nr. 10- Rozwinięcie instalacji wod-kan w wykazie urządzeń technologicznych.
Proszę o określenie czy te urządzenia zakupi inwestor we własnym zakresie?
12.W przedmiarach wewnętrznych instalacji sanitarnych, wod-kan oraz opisie technicznym wod-kan występuje zawór antyskażeniowy BA 2760 Dn32, filtr siatkowy Dn32 i wodomierz WS-6 Dn 32mm, natomiast w dokumentacji, na rysunku nr 1 -„Rzutu piwnic instalacji wod-kan' zawór, filtr i wodomierz podane są o średnicy Dn 40. Jaką średnice należy przyjąć do wyceny Dn 32 czy Dn 40 ?
13.W przedmiarach instalacji sanitarnych wod-kan nie występuje pozycja dotyczą demontażu wodociągu. Natomiast, w dokumentacji wod-kan na rysunku nr 6 -„Rzut parteru – łącznik' pokazany jest odcinek wodociągu do demontażu. Czy w ofercie ma zostać wyceniony ten zakres ? Jeśli tak to proszę o dopisanie pozycji przedmiarowej.
14.W przedmiarach instalacji sanitarnych wod-kan nie występuje pozycja dotycząca przełożenia – podniesienia do góry i obudowania istniejącego wodociągu Dn50mm z rur stalowych ocynkowanych. Natomiast w dokumentacji wod-kan na rysunku nr.6 -„Rzut parteru - łącznik' pokazany i opisany jest ten zakres robót. Czy w ofercie ma zostać wycenione przełożenie wodociągu do góry i obudowanie? Jeśli tak to proszę o dopisanie pozycji przedmiarowej.
15.W opisie technicznym instalacji sanitarnych wod-kan podano że dobór białego montażu i baterii należy dokonać w porozumieniu z inwestorem.
Czy baterie umywalkowe i zlewozmywakowe można przyjąć klasy firmy KFA (Krakowska Fabryka Armatury), seria „Baryt'?
16. W specyfikacji instalacji sanitarnych wod-kan podane jest że należy zastosować baterie natryskowe czasowe. Czy można przyjąć baterie natryskowe z zaworem czasowym klasy firmy Delabie seria 'Tempomix'z natryskiem przesuwanym ?
17.Czy ceramikę sanitarną można przyjąć klasy firmy Koło seria „Idol'?
18.W przedmiarach wewnętrznych instalacji sanitarnych wod-kan oraz dokumentacji nie została określone parametry odwodnienia liniowego (pozycja 35 przedmiaru instalacji sanitarnych).Proszę o określenie szerokości koryta odwodnienia liniowego, określenie klasy obciążenia rusztu oraz czy ma być wykonane ze stali nierdzewnej?
19.Brak pozycji na zrywanie nawierzchni, pod przyłącza wod-kan oraz jej odtworzenie.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA SKIEROWANE

Ad. 1
Należy przyjąć odcinek do realizacji P-S3 na którym występują 3 studnie (wg przedmiaru).

Ad. 2
Należy przyjąć odcinek do realizacji P-S3 – długość odcinka 54m (wg przedmiaru).

Ad. 3
Należy przyjąć do realizacji odcinki S1-A, S2-B, S3-C, S3-D.
Długość rur PCV d=160mm, l=22,1m (wg przedmiaru).

Ad. 4
W załączeniu – przedmiar robót.


Ad. 5
Należy doliczyć kabinę z obudową z tworzywa sztucznego.

Ad. 6
Należy policzyć miski dla niepełnosprawnych jako komplet ze stelażami

Ad. 7
Należy doliczyć wykucie i zamurowanie bruzd w/g KNR 4-03 1001-05 -808,8mb
a także zabetonowanie KNR 4-01 0207-01 -808,1mb

Ad. 8
Należy doliczyć wykonanie przebić w ścianach i stropach przy przejściu rur instalacji wod.-kan w/g KNR 4-03 1004-07 -111szt i KNR 4-03 1003-02 ściany- 199szt

Ad. 9
Ilość otulin należy policzyć w/g ilości rur.

Ad. 10
Należy przyjąć 14szt zlewozmywaków /poz.28/

Ad. 11
Urządzenia technologiczne nie zostały ujęte w przedmiarze ponieważ urządzenia te zakupi inwestor we własnym zakresie.

Ad. 12
Należy policzyć zawór antyskażeniowy BA2760 DN32mm, filtr siatkowy DN32mm, wodomierz WS6.

Ad. 13
Należy zdemontować odcinek wodociągu o długości 5,5 m.

Ad. 14
Należy doliczyć przełożenie wodociągu na długości 11 m. Wodociąg należy obudować płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi na ruszcie stalowym.

Ad.15
Do kosztorysów należy przyjąć wyposażenie o standardzie podstawowym.
- umywalki pojedyncze porcelanowe o szerokości 50 cm z półpostumentami i bateriami stojącymi jednouchwytowymi,
- zlewozmywaki z blachy nierdzewnej jednokomorowe nablatowe z ociekaczem o wymiarach 80x60 z baterią stojącą,
- zlewozmywaki z blachy nierdzewnej dwukomorowe nablatowe o wymiarach 80x60 z bateriami zlewozmywakowymi stojącymi,
- zlewy jednokomorowe bez ociekacza z blachy nierdzewnej z baterią stojącą o wymiarach 45x45,
- miski ustępowe typu kompakt stojące,

Ad. 16 i 17
W punkcie 22.15 SIWZ zostało zapisane - Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych

Ad. 18
W pomieszczeniu 1,25 należy przyjąć odwodnienie liniowe ze stali nierdzewnej które można zastosować w pomieszczeniach kuchennych.

Ad. 19
Na trasie projektowanego przyłącza nie występują utwardzone nawierzchnie.PYTANIA
W nawiązaniu do udzielonych przez Państwa odpowiedzi prosimy o poważne traktowanie oferentów i udzielanie konkretnych odpowiedzi na zadawane pytania.
1. Nawet jeżeli wykopy liniowe będą wykonywane w gruncie suchym, to szerokości wykopów (szerokość podsypki) dla rurociągów i kanałów do Dn 150 mm wynosi 0,90 m. a dla Dn 200 mm 1,00m. Iloczyn szerokości i długości = obmiar (przy założonej grubości).
2. Jest oczywiste, że nadmiar gruntu (kubatura podsypek i obsypek z piasku, objętość studni , separatora, przepompowni itp.)nie może pozostać na odkładzie wzdłuż wykopu i należy ją odwieźć. Odległość odwozu należy uzgodnić przed przetargiem (na terenie budowy do 1 km, czy poza teren budowy, na odległość…?). Dlatego zwracamy się do Zamawiającego (Inwestora) w tej sprawie i prosimy o odpowiedź.
3. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego Planu sytuacyjnego zewnętrznych sieci wod.- kan.
4. Po zamieszczeniu przez Zamawiającego profili kanalizacji sanitarnej prosimy o wyjaśnienie dlaczego ilości robót w przedmiarze dotyczącym kanalizacji sanitarnej z przyłączami jest inna niż w projekcie:
- kanał Ø200 mm w przedmiarze 54,00 m, w projekcie 165,00m,
- przyłącza Ø 160 mm w przedmiarze 22,10 m, w projekcie 49,00m,
 studnie Ø 1200 mm w przedmiarze 3 szt., w projekcie 8 szt.,
5. Jeżeli zakres rzeczowy (długość i ilość studni)w przedmiarze jest prawidłowa to w poz. 12 powinno być [(4,97 m + 4,83 + 3,71 m) – 3x 3,00 m]: 0,5 m = około 9,00 (0,5 m).
6. Jeżeli prawidłowe są ilości wg projektu, to potrzebny jest nowy przedmiar ponieważ zmianie ulegną wszystkie elementy robót.
7. Brak przedmiaru robót na kanalizację deszczową.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA SKIEROWANE

Ad. 1
W przedmiarach ujęto szerokość wykopów 0,8m.

Ad. 2
Należy przyjąć odległość odwóz nadmiaru gruntu na odległość do 1km.

Ad. 3
Plan sytuacyjno-wysokościowy został umieszczony na stronie internetowej w dniu 11-09-2008r. razem z projektem przyłączy.

Ad. 4
Należy przyjąć odcinek do realizacji P-S3 na którym występują 3 studnie (wg przedmiaru).

Należy przyjąć odcinek do realizacji P-S3 – długość odcinka 54m (wg przedmiaru).

Należy przyjąć do realizacji odcinki S1-A, S2-B, S3-C, S3-D.
Długość rur PCV d=160mm, l=22,1m (wg przedmiaru).

Ad. 5
W pozycji 12 należy przyjąć wartość „9”.

Ad. 6
Wartości robót należy przyjąć zgodnie z przedmiarem.

Ad.7
W załączeniu przedmiar robót.

Ponadto dodatkowo zamieszczamy rys. Nr 25.Łączna dn. 26 września 2008 r.