Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej , położonej w obrębie Czerwona Górka , msc. Podzagnańszcze gm. Łączna

2008-10-28 1459
Art. czytany: 2115 razy

Ogłoszenie o przetargu
Wójt Gminy Łączna ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej , położonej w obrębie Czerwona Górka , msc. Podzagnańszcze gm. Łączna, oznaczonej numerem działki 676/1 o pow. 700m2, właściciel Gmina Łączna – w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm. ) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.08.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2004r Nr 207, poz. 2108).
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łączna nieruchomość położona jest na terenach przeznaczonych pod zabudowę zagrodową. Cena wywoławcza wynosi 6500,00zł.( słownie: sześć tysięcy pięćset złotych ) + 22% podatku VAT. Wadium zostało ustalone na kwotę 1 000,00zł. ( słownie: jeden tysiąc złotych ). Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Łączna 67852000072003003023640001 Bank Spółdzielczy w Suchedniowie O/Łączna. Wpłaty należy dokonać do dnia 25.11.2008r. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne. Wpłacone wadium podlega: - zaliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu. - przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, do zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu. - - zwrotowi - uczestnikom , którzy przetargu nie wygrają. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości . Przy zakupie nieruchomości przez osoby będące cudzoziemcami w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 167, poz. 1758 ze zm. ) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach należy składać do 25 listopada 2008r. do godz. 900 w Urzędzie Gminy Łączna Kamionki 60, 26-140 Łączna. Na kopercie proszę nie podawać danych osobowych , umieścić tylko napis „Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Podzagnańszczu „. Część jawna przetargu odbędzie się 28 listopada 2008r. o godz. 1200 w Urzędzie Gminy Łączna Kamionki 60 , 26-140 Łączna. Pisemna oferta powinna zawierać : 1. Imię nazwisko oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę , jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot. 2. Datę sporządzenia oferty. 3. Oświadczenie , że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń. 4. Oferowaną cenę i sposób jej zapłaty ( cena powinna zwierać 22% podatku VAT. 5. Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Łączna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Łączna, pokój nr 6 lub telefonicznie – 041 2548964.

Wójt Gminy
Mgr inż. Romuald Kowaliński