Uchwała Nr 10/XVI/2008 Rady Gminy w Łącznej z dnia 25 kwietnia 2008 r

2008-12-22 1341
Art. czytany: 972 razyUchwała Nr 10/XVI/2008
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 25 kwietnia 2008 r

w sprawie: zmian budżetu gminy na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 i pkt 9, art.60 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.Nr 142, poz.1591 z póżn.zm.) w związku z art.165 ust.2,
art.166 ust.1 i ust.4,art. 173ust.1,art.184 ust.2 pkt.2 i 23,art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca
2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz.2104 z póżn.zm).

Rada Gminy Uchwala, co następuje

§ 1

Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr 8/XV/2008 Rady Gminy w Łącznej z dnia
19 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok.

§ 2


1. W § 1 zwiększa się dochody gminy o kwotę 181 965 zł, w tym na dotacje z budżetu państwa
na zadania własne gmin 173 565 zł. Plan dochodów po zmianach wynosi 10 581 965zł
2. W załączniku Nr 1 Dochody budżetu gminy na 2008r wprowadza się zmiany:
a) zwiększa się dochody o kwotę 181 965 zł w dziale:
Dział Rozdział § NAZWA Kwota planu
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 8 400,00
80101 Szkoły podstawowe 8 400,00
2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,powiatów,samorządów województw pozyskane z innych źródeł 8 400,00
852 POMOC SPOŁECZNA 86 324,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 4 500,00
2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 4 500,00
85295 Pozostała działalność 81 824,00
2023 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 81 824,00
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 87 241,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów 87 241,00
2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 87 241,00
Ogółem zwiększenia dochodów 181 965,00

§ 3

1. W § 2 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 306 965,00zł , z tego na wydatki
majątkowe 125 000 zł,
Plan wydatków po zmianach wynosi 13 276 965 zł.
2. W załączniku Nr 2 Plan wydatków budżetu gminy na 2008 r. wprowadza się zmiany:
a) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 306 965,00 zł w dziale:

Dział Rozdział § NAZWA Kwota planu
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 125 000,00
60095 Pozostała działalność 125 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 125 000,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 8 400,00
80101 Szkoły podstawowe 8 400,00
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 133,00
4129 Składki na Fundusz Pracy 22,00
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 877,00
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 2 509,00
4249 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 2 174,00
4309 Zakup usług pozostałych 2 685,00
852 POMOC SPOŁECZNA 86 324,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 4 500,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 392,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 108,00
85295 Pozostała działalność 81 824,00
4303 Zakup usług pozostałych 81 824,00
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 87 241,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów 87 241,00
3240 Stypendia dla uczniów 87 241,00
Ogółem zwiększenia wydatków 306 965,00

§ 4
W załaczniku Nr 3a do Uchwały Rady Gminy Nr 8/XV/2008 z dnia 19 marca 2008r 'Zadania
inwestycyjne roczne' wprowadza się zmiany:
W poz.4 wprowadza się nowe zadanie o treści budowa chodnika w miejscowości Kamionki
dział 600, rozdział 60095, planowane wydatki rok budżetowy 2008 kwota 125.000zł
źródła finansowania dochody własne zgodnie ze zaktualizowanym załącznikiem Nr 3a.
§ 5

W załączniku Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr 8/XV/2008 z dnia 19 marca 2008r w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Łączna wprowadza się następujące zmiany:
Przychody ogółem - kwotę 3 499 245 zł zastępuje się kwotą 3 624 245zł
poz.9 Inne źródła (wolne środki) kwotę 99 245 zł zastępuje się kwotą 224 245zł
zgodnie ze zaktualizowanym załącznikiem Nr 4.

§6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łączna i wchodzi w życie z dniem podjęcia.