Przetarg nieograniczony na 'Zakup 1 sztuki Koparko-Ładowarki wraz z osprzetem'

2008-12-30 1152
Art. czytany: 2682 razy

Ogłoszenie o zamówienie

1. Zamawiający: Gmina Łączna, Kamionki 60, 26-140 Łączna.

2. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.

3. Rodzaj zamówienia: Dostawa

3.1.Przedmiot zamówienia: „Zakup 1 sztuki Koparko – Ładowarki wraz z osprzętem ” .
Wymogi niezbędne dla Koparko - Ładowarki:
- napęd na 4 koła,
- łyżka ładowarka uniwersalna + widły,
- głębokość kopania 5 - 6 m.,
- silnik ekologiczny z turbodoładowaniem minimalna moc 98 KM,
- Sprzęt sprawny używany - rok produkcji 2002,
Ponadto sprzęt powinien posiadać osprzęt sprawny poniżej wyszczególniony:
Kabina kompletna:
Licznik motogodzin Koparko – Ładowarki musi posiadać nie naruszone plomby.
Koparko – Ładowarki z zerwaną lub uszkodzoną plombą nie będą podlegały pod kryteria oceny.
Osprzęt koparkowy:
- wysięgnik koparkowy teleskopowy przesuwany na ramie tylnej,
- ramię koparki o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe),
- łyżki koparkowe o szerokości ok. 500 – 700 mm.,300 – 400 mm, skarpówka ,
Osprzęt ładowarkowy:
- Łyżka ładowarkowa, wieloczynnościowa /otwierana/ z widłami
Wyposażenie dodatkowe:
- gaśnica , trójkąt ostrzegawczy, apteczka,
- instrukcja w języku polskim,
- katalog części zamiennych w języku polskim.

4. Sposób składania ofert
* Oferent ma prawo złożyć jedną ofertę.
* Oferenci zobowiązani są przedstawić ofertę zgodną z wymaganiami określonymi w SIWZ oraz ustawą - prawo zamówień publicznych na wzorze załączonym do niniejszej specyfikacji (załącznik nr 2).
* Oferent jest zobowiązany do złożenia oświadczenia że licznik motogodzin Koparko – Ładowarki posiada nie naruszone plomby.
* Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
* Oferta musi być napisana czytelnie pismem maszynowym, wydrukowana na komputerze w języku polskim, oraz zostać podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy zgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa.
* Wszystkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę/osoby podpisującą/e ofertę wraz z datą.
Oferty należy składać pisemnie na adres: Urząd Gminy w Łącznej, 26 – 140 Łączna, Kamionki 60 , w sekretariacie Urzędu z dopiskiem 'Koparko - Ładowarka', w terminie do dnia 19.01.2009 roku, do godz. 12,00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w tym samym dniu o godzinie 13.00, w pok. 2.
Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.
Termin związania ofertą
Zamawiający ustala termin związania ofertą na 30 dni zgodnie z art. 85 ust. l pkt l ustawy prawo zamówień publicznych.
Termin wykonania zamówienia
Zamówienie należy wykonać w terminie do dnia 31.01.2009 roku
5. Informacje dodatkowe
Uprawnionym ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z oferentami jest Pan Grzegorz Giza tel. 041 25 48 465, e-mail zgklaczna@tlen.pl ,