Przetarg nieograniczony na 'Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – wykonawczej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łączna oraz Gózd.'

2009-02-05 0959
Art. czytany: 1469 razy

1. Zamawiający: Gmina Łączna, Kamionki 60, 26-140 Łączna.

2. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.

3. Rodzaj zamówienia:
1 - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – wykonawczej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łączna o długości ok. 4.837,00 mb.
Do podłączenia do sieci jest 156 gospodarstw domowych. Średnie zużycie wody w ciągu miesiąca wynosi 784,00 m3 ( dane z 2008 roku ).
2 - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – wykonawczej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gózd o długości ok. 6.726,20 mb.
Do podłączenia do sieci jest 177 gospodarstw domowych. Średnie zużycie wody w ciągu miesiąca wynosi 792,00 m3 ( dane z 2008 roku ).

3.1.Zakres robót obejmuje:
Dla zadania Nr 1 i Nr 2
- zaprojektowanie kanałów sanitarnych ogólnospławnych jak również tłocznych wraz z przyłączami kanalizacyjnymi do pierwszej studzienki licząc od strony sieci kanalizacji sanitarnej a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej (Zaprojektować dla każdego zadania osobno ).
- zaprojektowanie niezbędnych przepompowni ścieków ( Zaprojektować dla każdego zadania osobno jeżeli staną się one niezbędne).
- włączenia zaprojektowanych kanalizacji do istniejącej oczyszczalni ścieków ( sieci ).
3.2. Fakturę końcową za całość zadania należy wystawić i złożyć najpóźniej w ciągu siedmiu dni po podpisaniu protokołu odbioru dokumentacji projektowej. Zamawiający dopuszcza składanie faktur częściowych ( za każde zadanie osobno ).
4 Zamawiający dopuszcza złożenie 2 ofert częściowych tj., dotyczących każdego zadania osobno.

4. Wymagany termin przekazania kompletnej dokumentacji projektowej na zadanie Nr 1 i 2 to 31 sierpień 2009 roku.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
11.1.Pisemną ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj., w sekretariacie Urzędu Gminy Łączna, w nieprzekraczalnym terminie do 2009.03.03 godz. 1100.
11.2.Za oferty złożone w terminie uznaje się wyłącznie oferty, które znajdą się w siedzibie
Zamawiającego, w sekretariacie do 2009.03.03 godz. 1100.
11.3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2009.03.03 godz. 1110. w siedzibie Zamawiającego tj.
budynek Nr 2 sala konferencyjna OSP.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w godz. 8:00 - 15:00 upoważniono w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia - kierownika wydziału technicznego – Czesława Mazura, Tel. (041) 2548975, drogą elektroniczną c.mazur@bip.doc.pl lub faksem (041) 2548977