Obwieszczenie Wójta Gminy Łączna

2009-03-04 1108
Art. czytany: 2054 razy

Łączna dn. 02.03.2009OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 74 pkt 3 Ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r.


Wójt Gminy Łączna informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „wydobywaniu piaskowca kwarcytowego ze złoża „Bukowa Góra” w związku z udokumentowaniem zasobów geologicznych bilansowych w kierunku zachodnim i do rzędnej + 340m n.p.m.”
-organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Łączna
-organem właściwym do dokonania uzgodnień jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce.
Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Łączna w Wydziale Technicznym Kamionki 60, 26-140 Łączna.
Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można wnosić w formie pisemnej, ustnej do protokołu, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia tj. od dnia 02.03.2009 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Łączna .