PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - KONKURS

2009-03-11 1315
Art. czytany: 2616 razy

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Nr 1/2009 z dnia 11 marca 2009r.
na Usługi integracji społecznej

W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Łączna uzyskała dotację w wysokości
247 950,00 PLN, część tej dotacji 150 418,00 PLN przeznacza na realizację niżej określonych usług.

1. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Łączna, (zwana dalej Zamawiającym) zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy spośród usług opisanych poniżej.

Usługodawcy mogą składać oferty, gdy spełniony jest jeden z poniższych warunków:
• usługa nie jest powtórzeniem dotychczasowego zakresu działań realizowanych przez
danego usługodawcę z udziałem środków publicznych (nie dotyczy działań realizowanych
w ramach PPWOW), lub też dotyczy usług świadczonych przez tego usługodawcę na rzecz dodatkowych beneficjentów;
• usługa będzie realizowana w partnerstwie z innymi usługodawcami.

2. SPOTKANIE INFORMACYJNE
Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie się w Sali OSP, Kamionki 60, 26 – 140 Łączna, dnia 20.03.2009r. o godzinie 13:00

3. PROCEDURA
Zgodnie z §3 pkt. 2 Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego pomiędzy Zarządem Województwa, w związku z art. 4 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007, Nr 223 poz. 1665) wybór usługodawców odbywać się będzie w oparciu o procedurę CPP ((ang.) Community Participation in Procurement – Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem: http://www.ppwow.gov.pl oraz na stronie Urzędu Gminy www.uglaczna.bip.doc.pl. Podręcznik zawiera również informacje nt. kosztów kwalifikowanych, podmiotów uprawnionych do świadczenia usług jak również formularze wykorzystywane
w realizacji programu.

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SZCZEGÓŁOWY OPIS POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI)

OFERTY CZĘŚCIOWE
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferent może złożyć ofertę na jedną lub więcej części. Jeżeli oferent pragnie złożyć ofertę na więcej niż jedną część, jest zobowiązany do złożenia odrębnych ofert techniczno – finansowych na każdą część. Wybór jest dokonywany odrębnie w stosunku do każdej części.

WARIANTY
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Opis zamawianych usług – wynikający z zapisów zatwierdzonego Planu Działania

1) Część I

4.1 Aktywizacja i rozwój dzieci i młodzieży

1. Organizacja zajęć przedszkolnych.
2. Zwiększenie liczby zajęć pozalekcyjnych dostosowanych do potrzeb zainteresowanych, dowozy na zajęcia pozalekcyjne.
3. Organizacja zajęć rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży (muzyczne, taneczne, regionalne, plastyczne, teatralne, komputerowe, sportowe i inne),
4. Zorganizowanie i prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.
5. Utworzenie Domu Kultury z bogatą ofertą zajęć regionalnych, kółek zainteresowań.
6. Wsparcie istniejących młodzieżowych inicjatyw społecznych (klubów, zespołów)

Na realizację tych usług przeznacza się maksymalnie kwotę 70 000,00 PLN
Termin wykonania zamówienia: od 16.04.2009 do 31.12.2009

2) Część II.

4.2 Zwiększanie aktywności i poziomu integracji społecznej wśród mieszkańców

1. Prowadzenie międzypokoleniowych zajęć sportowo-rekreacyjnych.
2. Stworzenie i prowadzenie lokalnego wydawnictwa.
3. Organizowanie rodzinnych imprez integracyjnych (np. zawody sportowe, festyny, turnieje itp.).
4. Organizacja i prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania dla różnych grup wiekowych (np. gra na instrumentach, rękodzielnictwo, taniec towarzyszki, fotografia i inne).
5. Rozszerzenie działalności Kół Gospodyń Wiejskich poprzez organizację zajęć artystycznych i spotkań przygotowujących do przeglądów, imprez dożynkowych.
6. Organizowanie imprez rekreacyjno – integracyjnych, plenerowych dla mieszkańców np. festyny, turnieje, rajdy połączone z konkursami, podchodami i inne.
7. Organizowanie wystaw i prezentacji dorobku twórczości ludowej i artystycznej.
8. Organizowanie festynów, konkursów, imprez kulturalnych kultywujących tradycję
i regionalizm

Na realizację tych usług przeznacza się maksymalnie kwotę 80 418,00 PLN
Termin wykonania zamówienia: od 16.04.2009 do 31.12. 2009


Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji nt. sposobu monitorowania realizacji usług, przewidywanych działań informacyjnych, jak również informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań.

Podstawą dla płatności na rzecz usługodawcy będzie rzeczywiście zrealizowana liczba jednostek zdefiniowanych jako: 1 godzina i/lub 1 dzień i/lub miesiąc pracy usługodawcy lub wykonanie usług (usługi) opisanych powyżej na rzecz 1 beneficjenta5. UPRAWNIENI USŁUGODAWCY
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o zamówienie w ramach niniejszej procedury są:
1. Organizacje pozarządowe (NGOs)
2. Organizacje kościelne
3. Prywatni usługodawcy: Firmy, osoby fizyczne, spółdzielnie socjalne,
4. Samorządy zawodowe, organizacje samorządu gospodarczego, izby rolnicze
5. Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jst i im podległe jednostki organizacyjne.

6. KRYTERIA OCENY TECHNICZNEJ
1. w odniesieniu do części I ( pkt. 4.1)
a. zgodność oferty z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług,
b. dysponowanie odpowiednią do realizacji zadania bazą lokalową,
c. dysponowanie kadrą o odpowiednich względem prowadzonych zajęć kwalifikacjach lub doświadczeniach,
d. przedstawienie spójnego programu realizowanych zajęć.

Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu
o następujące dokumenty/oświadczenia:
a. oferta techniczna,
b. potwierdzenie o dysponowaniu pomieszczeniem (pomieszczeniami) do prowadzonych zajęć,
c. informacja o kwalifikacjach / doświadczeniach osób mających realizować usługi lub oświadczenie o zamiarze zatrudnienia osób mających kwalifikacje i/lub doświadczenie,
d. konspekt planowanych zajęć (scenariusze spotkań) lub inne tego typu dokumenty.

2. w odniesieniu do części II (pkt. 4.2)
a. zgodność oferty z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług,
b. dysponowanie odpowiednią do realizacji zadania bazą lokalową,
c. dysponowanie kadrą o odpowiednich względem prowadzonych zajęć kwalifikacjach lub doświadczeniach,
d. przedstawienie spójnego programu realizowanych zajęć.

Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu
o następujące dokumenty/oświadczenia:
a. oferta techniczna,
b. potwierdzenie o dysponowaniu pomieszczeniem (pomieszczeniami) do prowadzonych zajęć,
c. informacja o kwalifikacjach / doświadczeniach osób mających realizować usługi lub oświadczenie o zamiarze zatrudnienia osób mających kwalifikacje i/lub doświadczenie,
d. konspekt planowanych zajęć (scenariusze spotkań) lub inne tego typu dokumenty.


Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji nt. spodziewanych rezultatów oferowanych usług, sposobu monitorowania ich osiągnięcia, przewidywanych działań informacyjnych, jak również informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań.

PROCEDURY SKŁADANIA I OCENY OFERT

SKŁADANIE OFERT
a) Oferty techniczno-finansowe przygotowane z użyciem formularzy załączonych do niniejszego ogłoszenia, należy składać w zaklejonej kopercie osobiście lub za pośrednictwem poczty do Urzędu Gminy w Łącznej, Kamionki 60, 26 - 140 Łączna w terminie do 01.04.2009 r. Terminem złożenia oferty jest termin wpływu oferty do Urzędu Gminy.
b) Oferta winna być ważna przez co najmniej 30 dni od daty określonej w pkt. a)
c) Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Oferta na świadczenie usług: Aktywizacja i rozwój dzieci i młodzieży”
lub
„Oferta na świadczenie usług: Zwiększanie aktywności i poziomu integracji społecznej wśród mieszkańców”

Ponadto na kopercie winny zostać umieszczone dane adresowe Wykonawcy.

OCENA OFERT
1. Ocena ofert i wybór najkorzystniejsze oferty odbywać się będzie w 3 etapach:
a. Ocena spełniania minimalnych kryteriów technicznych określonych w pkt. 6
b. Wybór najkorzystniejszej oferty (ofert). Przy ocenie ofert, ustalaniu ich rankingu
i podejmowaniu decyzji o udzieleniu zamówienia Komisja będzie brała pod uwagę zapisy przedstawionej oferty, współpracę z partnerami lokalnymi, oferowaną jakość usług, ich innowacyjność, trwałość oraz ekonomiczność i efektywność działań zaproponowanych przez Usługodawcę.
c. Negocjacje szczegółów umowy z wybranym(i) Usługodawcą (-ami) (jeśli takie negocjacje okażą się niezbędne),
2. Ostateczna decyzja dotycząca złożonych wniosków zostanie ogłoszona w ciągu 2 tygodni od wyznaczonego terminu składania ofert, poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń.
3. Decyzja Zamawiającego jest ostateczna, nie wymaga uzasadnienia i nie podlega procedurom odwoławczym. Jeśli Usługodawca nie zgadza się z decyzją Zamawiającego, winien złożyć umotywowany wniosek do Zamawiającego z kopią do Dyrektora Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zamawiający winien dołożyć wszelkich starań do polubownego rozwiązania sporu.
4. Z wybranym(i) oferentem(ami) zostanie zawarta umowa/porozumienie oparte na wzorach załączonych do niniejszego ogłoszenia.

7. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM
W celu uzyskania dodatkowych informacji Zainteresowani proszeni są o skontaktowanie się
z p. Anną Kopeć, Samodzielne stanowisko ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych, pok. 4, tel. 041/2548975, fax. 041/2548977, e-mail: a.kopec@bip.dpc.pl

8. ZAŁĄCZNIKI
1. Formularz Oferty
2. Wzór Umowy/Porozumienia
3. Wzór Sprawozdania


Spotkanie informacyjne dotyczące procedur poprawnego wypełnienia oferty techniczno- finansowej odbędzie się 20.03.2009r. o godzinie 13:00 w Sali OSP.