OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łączna

2009-03-18 1146
Art. czytany: 1877 razy

Łączna dnia 10.03.2009

T /7634/1/2/09

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 78 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 03.10.2008 r. – o udostępnieniu informacji o ochronie środowiska, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z 2008 r.) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm.)

Wójt Gminy Łączna
Zawiadamia, że w związku z wnioskiem Wójta Gminy w Łącznej z dnia 07.01.2009r w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Osełków gmina Łączna
po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej w sprawie potrzeby sporządzania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i jego ewentualnego zakresu (opinia z dnia 12.02.2009r. znak: SEV – 4470/06/09) oraz Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej (opinia z dnia 17.02.2009r. znak OS.II7634/09
Postanowieniem z dnia 10.03.2009r znak: T/7634/1/09 odstąpił od konieczności sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko w/w przedsięwzięcia.
Informuję, że w myśl art. 49 Kpa, po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia należy uznać, że nastąpiło doręczenie w/w postanowienia.
Strony w sprawie mogą na to postanowienie składać zażalenie za pośrednictwem Wójta Gminy Łączna w terminie 7 dni od daty doręczenia.
Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się w granicach inwestycji lub osoby legitymujące się inną formą władania (np. użytkownik wieczysty, zarządca). Ponadto stronami w sprawie mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące inną formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.
Z aktami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Łącznej – Wydział Techniczny pok. 4 w godz. 730 – 1530..