Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania na projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łączna i Gózd.

2009-03-25 1453
Art. czytany: 1755 razy

Znak: T/7350/3/2009


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania na projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łączna i Gózd.

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 ze zm.) informujemy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
1 - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – wykonawczej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łączna o długości ok. 4.837,00 mb.
2 - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – wykonawczej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gózd o długości ok. 6.726,20 mb,
dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
W przedmiotowym postępowaniu złożono 9 ofert.
Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu tj.8 ofert. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia jedynym kryterium jakim kierował się Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej była cena brutto za realizację zamówienia. Zamawiający zgodnie ze wskazaną w specyfikacji formułą dokonał oceny punktowej złożonych ofert.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert:

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert Cena brutto za realizację zamówienia Punktacja
1. EKO-KONSULTING-PROJEKT „ CONSECO” S.A., ul. Wiedeńska 114, 30 – 147 Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu - zad. Nr 1, 91.000,00 zł.,
- zad. Nr 2, 116.000,00 zł
Razem 207.000,00 zł
zad. Nr 1
75,21 pkt
zad. Nr 2
70,36 pkt
Razem
145,57 pkt
2. Biuro Studiów i Projektów Łączności TELEPROJEKT w Warszawie Sp. zo.o, ul. Długa 23/25, 00 – 238 Warszawa Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu - zad. Nr 1, 152.325,22 zł
- zad. Nr 2, 162.098,25 zł
Razem 314.423,47 zł
zad. Nr 1
44,93 pkt
zad. Nr 2
50,35 pkt
Razem
140,21 pkt
3. „ GEOKART- INTERNATIONAL” Sp. zo.o, ul. Wita Stwosza 44, 35 – 113 Rzeszów
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu - zad. Nr 1, 114.192,00 zł
- zad. Nr 2, 106.200,00 zł
Razem 220.392,00 zł
zad. Nr 1
59,94 pkt
zad. Nr 2
76,85 pkt
Razem
136,79 pkt
4. Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A., ul. Św. Leonarda 18, 25 – 953 Kielce Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu - zad. Nr 1, 87.840,00 zł.,
- zad. Nr 2, 112.154,60 zł
Razem 199.994,60 zł
zad. Nr 1
77,92 pkt
zad. Nr 2
72,77 pkt
Razem
150,69 pkt
5. Agencja Technik Ekologicznych i Realizacji Inwestycji m.k „ PERFEKT” Grupa Kielecka, ul. Astronautów 7/1, 25 – 337 Kielce Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu - zad. Nr 1, 79.300,00 zł.,
- zad. Nr 2, 103.700,00 zł
Razem 183.000,00 zł
zad. Nr 1
86,31 pkt
zad. Nr 2
78,71 pkt
Razem
165,02 pkt
6. Tebodin SAP - Projekt , ul. Taśmowa 7, 02 – 677 Warszawa Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu - zad. Nr 1, 506.300,00 zł
- zad. Nr 2, 700.280,00 zł
Razem 1.206.580,00
zad. Nr 1
13,52 pkt
zad. Nr 2
11,66 pkt
Razem
25,18 pkt

7. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ PROENKO” Sp. zo.o., ul. Warszawska 30/10, 25 – 312 Kielce Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu - zad. Nr 1, 90.000,00 zł.,
- zad. Nr 2, 139.080,00 zł
Razem 229.080,00 zł zad. Nr 1
76,05 pkt
zad. Nr 2
58,68 pkt
Razem
134,73 pkt
8. Pracownia Projektowo - Wykonawcza „ Józef Andrzej MÜnnich, Niestachów 21, 26 – 021 Daleszyce, Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu - zad. Nr 1, 68.442,00 zł.,
- zad. Nr 2, 81.618,00 zł,
Razem 150.060,00 zł
zad. Nr 1
100 pkt
zad. Nr 2
100 pkt
Razem
200 pkt

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta nr 9 ( w zestawieniu powyżej Nr 8 ) Pracowni Projektowo – Wykonawczej Józef Andrzej MÜnnich, Niestachów 21 odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru.
Pracownia Projektowo – Wykonawcza Józef Andrzej MÜnnich, za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą cenę za zadanie Nr1 i Nr 2 co dało również najniższą cenę za obydwa zadania tj. 150.060,00 PLN, co jest równoznaczne z przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100) za każde zadanie, oraz maksymalnej za obydwa zadania tj 200 pkt.