ZARZĄDZENIE NR 11/2009 Wójta Gminy Łączna w dnia 13 maja 2009r.

2009-06-17 1003
Art. czytany: 970 razy

ZARZĄDZENIE NR 11/2009

Wójta Gminy Łączna
w dnia 13 maja 2009r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na terenie Gminy Łączna wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień
7 czerwca 2009 roku.
Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. z 2004r. Nr 25, poz. 219, z późn. zm.), w związku z art. 48 ust. 1 - ust. 4 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku – Ordynacja Wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2007r. Nr 190, poz. 1360 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.
Dla przeprowadzenia na terenie Gminy Łączna wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku. powołuje się sześć obwodowych komisji wyborczych w składach osobowych określonych w załączniku do niniejszego zarządzenia.


§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Łączna.


§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.