ZAWIADOMIENIE

2009-06-24 1429
Art. czytany: 2012 razy

Łączna dnia 19.06.2009
T /7634/2/4/09

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.) oraz art. 33 pkt 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko z dnia 03 października 2008r zawiadamiam, ze na wniosek:
Właściciela F.H.U. „WYDRYCH” BAR „ECHA LEŚNE” w miejscowości Występa 61 gm. Łączna
zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie: „budynku hotelowo-usługowego, stacji paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą „ na terenie Zajazdu „ECHA LEŚNE” w miejscowości Występa gmina Łączna powiat Skarżysko Kamienna do wniosku załączył raport oddziaływania na środowisko wymienionej inwestycji.
Przedsięwzięcie prowadzone będzie w obrębie własności gruntów przedsiębiorcy. Przedmiotowy teren oznaczony jest symbolem „9.UG” Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łączna zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy w Łącznej Nr 8/III/2004 z 06.04.2004r przewidziany do pozostawienia w dotychczasowym użytkowaniu jako element infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem ograniczeń, jakie spowoduje przebieg drogi ekspresowej KS.7, wymagających odrębnych uzgodnień z zarządem drogi, w tym możliwości przekształcenia w miejsce obsługi podróżnych.
Zgodnie z art. 10 § 1 powołanego wyżej Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia w Dziale Technicznym Urzędu Gminy w Łącznej pokój nr 7, oraz składać w tym terminie wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych materiałów.
Po w/w terminie sprawa zostanie rozpoznana w oparciu o posiadane dowody i materiały.