DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

2009-07-01 0813
Art. czytany: 5677 razy

Łączna 6 czerwca 2009r.


T/7634/01/03/09
DECYZJA
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY
NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA


Na podstawie art.46 ust. 1 pkt. 1, 46a ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony środowiska(j.t Dz. U.z 2008r .Nr 25, poz.150 z póżn. zm), § 3 ust.1 pkt 72a rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.(Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), oraz 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U.z 2000r. Nr.98, poz.1071, z późn. zm.), w związku z art.153 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku gminy Łączna, w oparciu o :
– informacje o planowanym przedsięwzięciu ,
– kopie map ewidencyjnych obejmujących przewidywany teren na którym będzie realizowane przedsięwzięcie wraz z terenem działek sąsiednich,
– wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna dla obszaru objętego planowaną inwestycją,
– po uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Skarżysku-Kamiennej (opinia sanitarna z dnia 12.02.2009r., znak:SEV-4470/06/09 oraz opinii Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej z dnia 17.02.2009r., znak OS.II.7634/4/09


ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Osełków gm.Łączna

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.
Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Osełków, gm. Łączna.
Ścieki z projektowanej kanalizacji będą odprowadzane do przepompowni P-4, będącej elementem kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamionki (zgodnie z warunkami wydanymi przez Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Łączna). Docelowo ścieki będą kierowane do oczyszczalni ścieków w m. Kamionki. Długość projektowanej sieci kanalizacyjnej to około 3,606 km, w tym sieć grawitacyjna to około 3,211km, ilość przyłączy kanalizacyjnych – około 56 szt. o łącznej długości ok 395m.


II. Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
1. W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej (w godz. 6.00 – 22.00)
2. Warstwę gleby zdjętą z pasa robót należy odpowiednio zdeponować i po zakończeniu prac ponownie wykorzystać do rekultywacji terenu
3. Należy ograniczać przestrzenne zagospodarowanie i przekształcenie istniejącego środowiska przyrodniczego do niezbędnego minimum, w trakcie budowy o ile to możliwe maksymalnie zawęzić pas budowy, co pozwoli ograniczyć bezpośrednie zniszczenie drzew i krzewów.
4. Prace budowlane w pobliżu drzew i krzewów znajdujących sie w obrębie placu budowy prowadzić tak, aby nie spowodować ich uszkodzenia , należy zastosować odpowiednie osłony dla poszczególnych drzew.
5. Należy ograniczyć do minimum niedogodności związane z prowadzeniem robót ziemnych i pracą sprzętu mechanicznego dla okolicznych mieszkańców.
6. Zachować szczególną ostrożność przy prowadzeniu prac budowlanych ze względu na płytkie zaleganie czwartorzędowych wód podziemnych objętych ochroną(GZWP)
III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:
1. W pozwoleniu na budowę należy określić warunki i sposób zagospodarowania mas
ziemnych usuwanych i przemieszczanych w związku z realizacją inwestycji.
2. W przypadku wystąpienia potrzeby odwodnienia wykopów należy wody odprowadzać w sposób nie powodujący szkód dla osób trzecich.
IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu
do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:
-Nie dotyczy
V. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w
odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące
transgranicznego oddziaływania na środowisko:
-Nie dotyczy
VI. Przedsięwzięcie wymaga wykonania analizy porealizacyjnej:
-Nie dotyczy
VII. Decyzję należy realizować zgodnie z obowiązującymi normami projektowymi
warunkującymi parametry realizacji inwestycji, biorąc pod uwagę możliwości
techniczne i obowiązujące przepisy.
VIII. Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE
Gmina Łączna pismem z dnia 07 stycznia 2009r.,zwróciła sie do Urzędu Gminy w Łącznej o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Osełków, gm. Łączna .
Do wniosku dołączone informacje o planowanym przedsięwzięciu, kopie map ewidencyjnych obejmujących przewidywany teren , na którym będzie realizowane przedsięwzięcie wraz z terenem działek sąsiednich oraz informacje z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objętego planowaną inwestycją .
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko , planowana inwestycja została zaliczona do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko , które mogą wymagać sporządzenia raportu o oddziaływanie na środowisko.
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. Nr 199, poz. 1227), organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przdsięwzięcia od dnia 15 listopada 2008r.jest Wójt Gminy Łączna
Planowane przedsięwzięcie będzie aplikowało o dofinansowanie ze środków UE – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich lub Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.
Zgodnie z art.10 §1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zapewniono stronom udział w postępowaniu. O wszczęciu postępowania, stosownie do art.49 ww. ustawy w zw. z art.46a ust.5 ustawy Prawo ochrony środowiska zawiadomiono strony w sposób zwyczajowo przyjęty, umieszczając informacje na tablicy ogłoszeń w siedzibie UG w Łącznej oraz na stronie internetowej Biuletynu informacji Publicznej Urzędu Gminy w Łącznej.
Urząd Gminy w Łącznej pismem z dnia 23 stycznia 2009r., znak: T/7331/02/09, wystąpił o opinie do Starosty Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej oraz pismem z dnia 28.01.2009r znak T/7331/05/09 do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku Kamiennej, w sprawie ustalenia potrzeby i zakresu sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. Starosta Powiatowy pismem z dnia OS.II.7634/4/09 wydał opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz Powiatowy Inspektor Sanitarny, wydał opinię sanitarna o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia(opinia sanitarna z dnia 12.02.2009r.,znak SEV – 4470/06/09.
Wójt Gminy Łączna w dniu 10 marca 2009.,wydał postanowienie (znak: T/7634/1/1/09, o odstąpieniu od obowiązku sporządzania raportu dla powyższego przedsięwzięcia zawiadamiając o powyższym strony stosownym obwieszczeniem.
Stwierdzając brak obowiązku sporządzania raportu ww. inwestycji uwzględniono szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko wymienione w § 5 rozporządzenia Rady ministrów z dnia 9 listopada w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z zakwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raporty o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.).
Zgodnie z procedurą postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko , stosownie do art. 48 ust. 2 pkt 1a ustawy Prawo ochrony środowiska, dokonano uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięcia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Skarżysku-Kamiennej (postanowienie z dnia 12.02.2009r.,znak: SEV-4470/06/09.
Do publicznej wiadomości, w trybie art. 32 ust.1 ustawy Prawo ochrony środowiska, podano informację o zamieszczeniu w „Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie” danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Na podstawie informacji przedstawionej przez wnioskodawcę analizowano: skalę inwestycji, usytuowanie, charakter, zakres robót związanych z planowaną inwestycją, czas trwania oraz emisję i uciążliwości związane z eksploatacją sieci kanalizacyjnej.
Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Osełków gm. Łączna.
Ścieki z projektowanej kanalizacji będą odprowadzane do przepompowni P-4 będącej elementem kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamionki (zgodnie z warunkami wydanymi przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej. Docelowo ścieki będą kierowane do oczyszczalni ścieków w m. Kamionki. Długość projektowanej sieci kanalizacyjnej to około 3,606 km, w tym sieć grawitacyjna 3,211 km, ilość przyłączy kanalizacyjnych – około 56 szt. o łącznej długosci około 395m.
Tereny przewidziane pod kanalizację to w większości prywatne działki, przydomowe ogródki, pasy drogowe dróg gminnych.
Obecnie ścieki doprowadzane są do zbiorników bezodpływowych. Rozwiązanie kanalizacji przewiduje wykonanie sieci grawitacyjnej. Do budowy kanalizacji grawitacyjnej wykorzystane zostaną rury PVC. Przewody sieci głównej projektuje sie w zakresie średnio Ø 315 do Ø 250mm, przyłącza Ø 200mm.
Kanalizacja będzie prowadzona na głębokości od 1,0 m do 5,5 m p.p.t. Realizacja inwestycji wyeliminuje nieszczelne osadniki bezodpływowe, a tym samym wprowadzanie nieoczyszczonych ścieków wprost do gruntu, co stanowiłoby zagrożenie dla środowiska, w szczególności wód gruntowych. Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze GZWP Nr 415 „Górna Kamienna” , w którym wody podziemne podlegają szczególnej ochronie. Projektowana kanalizacja wymaga wykonania przejścia nad rzeką Kamionką ( 1 przejscie rurociągiem grawitacyjnym). Natomiast przy kolizji kanalizacji sanitarnej z rowami melioracyjnymi, kanalizacja będzie posadowiona minimum 1m poniżej istniejącego dna rowów w rurze ochronnej.
Inwestycja zarówno w fazie realizacji jak i eksploatacji nie emituje zanieczyszczeń.
Jedyną uciążliwością jest proces budowy kanalizacji, z uwagi na konieczność prowadzenia wykopów otwartych i przewiertów, co wiąże sie z emisją hałasu i spalin. Wielkość emisji hałasu w trakcie realizacji przedsięwzięcia będzie odpowiadała hałasowi jaki powoduje praca sprzętu budowlanego. Prace budowlane będą odbywały sie w porze dziennej i nie będą bardziej uciążliwe od hałasu jaki powoduje ruch samochodów i ciągników. Nadmiar urobku z wykopów zostanie wywieziony poza teren budowy i zagospodarowany w miejscu ustalonym z inwestorem. Reszta ziemi w tym warstwa humusowa gruntu zostanie nasunięta do wykopów, celem ich zasypania i przywrócenia do stanu poprzedniego. Teren inwestycji po wykonaniu kanalizacji zostanie przywrócony do stanu pierwotnego. Projektowana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko wodne. Budowa systemu kanalizacyjnego wyeliminuje konieczność gromadzenia ścieków w zbiornikach bezodpływowych, często nieszczelnych, będących dużym zagrożeniem dla wód podziemnych. Zastosowanie szczelnego systemu kanalizacyjnego, będzie chronić środowisko wód podpowierzchniowych nie niosąc ryzyka skażenia gruntu poprzez nieszczelności sieci kanalizacyjnej. Podziemne usytuowanie urządzeń i obiektów nie zmniejszy walorów estetycznych terenu.
Planowana inwestycja nie znajduje się na obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Przebiega w odległości ok. 200 m od obszarów chronionych Natura 2000,tj. Lasy Suchedniowskie PLH 260010, która została zaliczona do specjalnej ochrony ptaków. Inwestycja ze względu, że nie przebiega bezpośrednio przez obszary podlegające ochronie, nie będzie więc miała negatywnego wpływu na te obszary Prowadzenie robót może płoszyć ptaki, jednak mając na uwadze dotychczasową funkcję terenu planowanej inwestycji tj. zabudowę mieszkaniową, użytkowanie pobliskich dróg i pól uprawnych – nie przewiduje sie nadmiernego wpływu prac realizowanej inwestycji na płoszenie ptaków, które nie przebywają w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji. Ponadto podstawowym środkiem zmniejszającym oddziaływanie planowanej inwestycji na etapie budowy jest właściwa organizacja robót oraz maksymalne skrócenie czasu realizacji.
Budowa kanalizacji sanitarnej nie będzie miała powiązań z innymi przedsięwzięciami i nie wystąpi kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących sie na terenach nieruchomości sąsiednich. Na podstawie przedstawionej przez wnioskodawcę informacji wynika, że realizacja przedsięwzięcia nie będzie wymagała wykorzystania zasobów naturalnych oraz nie będzie wymagała trwałego zajęcia bądź przekształcenia terenu. Na trasie inwestycji przewiduje się niewielką wycinkę drzew i krzewów, w ilości niezbędnej do realizacji planowanej inwestycji. Gmina Łączna jest gminą wiejską, położona jest na terenie: Płaskowyżu Suchedniowskiego oraz Gór Świętokrzyskich, nie posiada dostępu do morza, nie ma wybrzeży, na terenie gminy nie występują jeziora, inwestycja nie przechodzi przez tereny górskie i leśne. Gęstość zaludnienia terenów przez które przebiegać będzie planowana inwestycja jest zróżnicowana. Z inwestycji korzystać będzie ok. 224 osób. Gmina Łączna jest gminą typowo rolniczą, nie ma udokumentowanych walorów uzdrowiskowych, nie występują sanatoria, uzdrowiska, w obszarze realizacji inwestycji nie występują obszary mające znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.
Odłożenie w czasie lub brak podjęcia działań w realizacji planowanego przedsięwzięcia, spowoduje wzrost ujemnego oddziaływania na środowisko zanieczyszczeń wprowadzanych z nieszczelnych zbiorników bezodpływowych do gleby, gruntu i wód gruntowych. Brak podejmowania działań w kierunku budowy zbiorczego systemu kanalizacyjnego może wpłynąć na pogorszenie stanu środowiska, jego poszczególnych elementów, stanu sanitarnego obiektów mieszkalnych oraz stanu zdrowotnego mieszkańców. Kanalizacja sanitarna wykonana jako sieć grawitacyjna jest rozwiązaniem najkorzystniejszym dla środowiska.
Rozwiązania techniczne przyjęte do realizacji są rozwiązaniami standardowymi. Oddziaływanie projektowanej oczyszczalni ścieków na środowisko, ograniczone zostanie do terenu działki Inwestora, natomiast sieć sanitarna zostanie przykryta (będzie przebiegała pod ziemią) i nie będzie oddziaływać negatywnie na środowisko. Przyjęte rozwiązania projektowe zapewnią ochronę wód podziemnych i powierzchniowych, klimatu akustycznego. powietrza oraz powierzchni ziemi.
Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie na którym nie zostały przekroczone standardy jakości środowiska i nie będzie stanowiło źródła emisji do powietrza i hałasu na etapie eksploatacji.
Planowane przedsięwzięcie nie będzie powodować zagrożeń wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, nie będzie oddziaływać transgranicznie z uwagi na lokalny charakter inwestycji, wobec czego nie ma konieczności określania w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków dotyczących tych zagadnień.
Dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie nałożono obowiązku przedstawienia analizy po realizacyjnej. Możliwe jest to w przypadku przedsięwzięć, dla których sporządza sie raport o
oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko(art. 56. ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska).
Z dniem 15 listopada 2008r. Weszła w życie ustawa z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. Ust. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.)
Zgodnie z art.153 ust. 1 pkt.2 tej ustawy do spraw wszczętych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska(t.j. D. U. z 2008r. Nr 150 z późn. zm.),przed dniem wejścia w życie ustawy a nie zakończonych decyzją ostateczną stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym że dotychczasowe kompetencje wojewodów przyjmują regionalni dyrektorzy ochrony środowiska.
Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE
Z uwagi na to, że liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr.98, poz.1071, z późn. zm.), w związku z art.46a ust.5 ustawy Prawo ochrony środowiska, od niniejszej decyzji strony zostaną zawiadomione w sposób zwyczajowo przyjęty w siedzibie organu wydającego decyzje, w siedzibie Urzędu Gminy właściwego ze względu na przedmiot ogłoszenia Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Łącznej: http//www.lublin.rdos.gov.pl.
Zawiadomienie będzie doręczenie uwagi uważa sie za dokonane po upływie 14dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Od decyzji służy odwołanie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem Urzędu Gminy w \łącznej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art.46 ust 4 ustawy Prawo ochrony środowiska.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wiąże organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę i stanowi załącznik do wniosku o wydanie tej decyzji. Zgodnie z zapisami art. 46 ust.4b i 4c ustawy Prawo ochrony środowiska, wniosek ten powinien zostać złożony w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia stała sie ostateczna. Termin ten może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiegać będzie etapowo oraz nie zmieniają sie warunki określone w niniejszej decyzji.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.
Zgodnie z atr.7 pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej(D. U. Nr. 225, poz. 1635, z późn. zm.)jednostki budżetowe zwalnia się od opłaty skarbowej.