WÓJT GMINY ŁĄCZNA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Łącznej.

2009-07-06 2239
Art. czytany: 2388 razy

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE
KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
Wójt Gminy Łączna
ogłasza konkurs na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Łączna,
Kamionki 60, 26-140 Łączna

1. Stanowisko pracy:
zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
(wymiar czasu pracy: 1 etat)
2. Wymagania niezbędne od kandydatów:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
4) nieposzlakowana opinia,
5) wykształcenie wyższe magisterskie (prawo lub administracja),
6) posiada łącznie co najmniej czteroletni staż pracy:
a) na stanowiskach urzędniczych w urzędach lub w biurach jednostek samorządu terytorialnego lub
b) w służbie cywilnej, lub
c) w urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, lub
d) w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi.
3. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość przepisów prawa: ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy Kodeks rodzinny
i opiekuńczy; ustawy o zmianie imion i nazwisk, ustawy o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej, rozporządzeń wykonawczych do ustaw;
2) znajomość obsługi komputera i oprogramowania biurowego, w tym korzystania z programów MS OFFICE,
3) dyspozycyjność, komunikatywność, miłe podejście do interesanta, systematyczność, umiejętność pracy w zespole.
4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów, prowadzenie ksiąg stanu cywilnego i archiwum z
zakresu USC,
b) wydawanie odpisów z akt stanu cywilnego,
c) wydawanie decyzji z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego,
d) przyjmowanie oświadczeń o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, o uznaniu dziecka, o
nadaniu dziecku nazwiska męża matki, o zmianie imienia dziecka, o powrocie do nazwiska
noszonego przed zawarciem małżeństwa, o wstąpieniu w związek małżeński,
e) wydawanie zaświadczeń i postanowień w zakresie należącym do USC,
f) dokonywanie wpisów do ksiąg stanu cywilnego w oparciu o zgłoszenie innych USC, decyzje
administracyjne, orzeczenia sądowe,
g) przygotowywanie projektów decyzji z zakresu ustawy o zmianie imion i nazwisk,
h) sporządzanie sprawozdawczości statystycznej GUS dotyczącej urodzeń, małżeństw i
zgonów.
i) przygotowanie i prowadzenie rejestracji przedpoborowych
j) przygotowanie dokumentacji dotyczącej poboru do służby wojskowej oraz udział w przeprowadzeniu poboru,
k) prowadzenie spraw i dokumentacji związanej z natychmiastowym uzupełnieniem Sił Zbrojnych (AK) oraz utrzymanie jej w aktualności,
l) prowadzenie spraw dotyczących uznania żołnierza, poborowego za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny,
ł) prowadzenie spraw dotyczących uznania żołnierza, poborowego za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.
m) opracowywanie i aktualizacja planu akcji kurierskiej.
Ponadto:
• sporządzania spisów wyborców,
• udostępniania danych osobowo-adresowych,
• wydawania i ustawowej wymiany dowodów osobistych,
• prowadzenia postępowań egzekucyjnych w administracji w sprawach dotyczących dowodów
osobistych .

5. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny;
2) życiorys (CV);
3) kwestionariusz osobowy;
4) kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie, np. dyplomu;
5) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach np.: kopie zaświadczeń
o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje;
6) oświadczenie kandydata, że: nie był prawomocnie skazany za przestępstwa umyślne, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych; jego stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na określonym stanowisku.
List motywacyjny oraz CV, powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r., o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926), oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458).”
Przed zawarciem umowy o pracę wybrany kandydat składa informację z Krajowego Rejestru Karnego
o niekaralności.
6. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:
1) osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Łączna lub
2) przesłać pocztą elektroniczną na adres: uglaczna@bip.doc.pl - w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego, lub
3) pocztą na adres urzędu z dopiskiem „Nabór na stanowisko zastępcy kierownika USC”
w terminie do dnia 20 lipca 2009 roku, godz. 16.00.
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Ogłoszenie o naborze opublikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łączna
(http://www.uglaczna.bip.doc.pl) oraz umieszczone na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Łączna.
7. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zakwalifikowani zostaną do selekcji końcowej, składającej się z rozmowy kwalifikacyjnej.
8. Z wybranym kandydatem zawarta będzie umowa o pracę:
1) w przypadku kandydatów podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym
w administracji samorządowej, zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony, nie dłuższy niż 6
miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym
wypowiedzeniem. Osoby te podlegały będą służbie przygotowawczej, zakończonej egzaminem.
2) z kandydatami posiadającymi staż pracy na stanowisku urzędniczym w administracji samorządowej, tj. w:
a) urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich jednostkach organizacyjnych,
b) starostach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych,
c) urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin oraz gminnych jednostkach i zakładach
budżetowych,
d) biurach związków jednostek samorządu terytorialnego oraz zakładów budżetowych utworzonych
przez te związki,
e) biurach jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego
wynoszący dłużej niż 6 miesięcy zostanie zawarta umowa o pracę na czas nieokreślony.
9. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na podanej wyżej stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łączna oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie.

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Gminy w Łącznej.
Osobą upoważnioną do kontaktu jest mgr Mirosław Kopytek – Sekretarz Gminy
tel. 041 2548 961
kom. 692 359 680