WÓJT GMINY ŁĄCZNA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - INSPEKTOR DO SPRAW OCHRONY ŚRODOWISKA

2009-07-06 2240
Art. czytany: 2204 razy

WÓJT GMINY ŁĄCZNA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE -

w Urzędzie Gminy Łączna - Kamionki 60, 26-140 Łączna

1. Stanowisko pracy:
INSPEKTOR DO SPRAW OCHRONY ŚRODOWISKA
(wymiar czasu pracy: 1 etat)
2. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
d) nieposzlakowana opinia,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na niniejszym stanowisku,
f) wykształcenie wyższe – techniczne,
g) co najmniej trzyletni staż pracy w administracji samorządowej,
h) umiejętność obsługi komputera, w tym korzystania z programów MS OFFICE,
3. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość zagadnień związanych z przepisami Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Ustawy Prawo ochrony środowiska oraz Ustawy o samorządzie gminnym,
b) umiejętności organizacyjne, kreatywność, obowiązkowość,
4. Zakres wykonywanych zadań:
A. W zakresie ochrony środowiska – zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska
1. Ochrona środowiska
▪ opracowywanie programów ochrony środowiska na terenie Gminy Łączna
▪ nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska,
2. Gospodarka odpadami
▪ kontrola nielegalnych składowisk odpadów i nieczystości,
▪ organizacja oraz nadzór nad realizacją usług w zakresie oczyszczania Gminy
▪ realizowanie przepisów porządkowych zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy
▪ realizacja zadań z zakresu gospodarki wodnej
3. Ochrona zwierząt
▪ organizowanie ochrony dla bezdomnych zwierząt
▪ koordynowanie zadań związanych z selektywną zbiórką odpadów komunalnych na terenie Gminy
▪ współpracowanie z organami samorządowymi i rządowymi w zakresie ochrony środowiska
B. Planowanie i gospodarka przestrzenna
▪ współpraca z Wójtem w zakresie planowania i realizacji inwestycji gminnych
▪ koordynowanie prac związanych z opracowaniem planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
terenu gminy, bieżące czuwanie nad rozwojem gminy zgodnie z zapisami planu
▪ przygotowywanie dla potrzeb Wójta projektów sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji z
zakresu budownictwa
▪ wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego
▪ wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,

C. W zakresie rolnictwa:
▪ współdziałanie ze służbą kwarantanny i ochrony roślin w zakresie sygnalizacji pojawiania się chorób,
szkodników w uprawach oraz nadzór nad ich zwalczaniem
▪ współpraca ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania chorób zwierzęcych i organizacji
profilaktyki weterynaryjnej
▪ wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew dla osób fizycznych i prawnych
▪ realizacja zadań wynikających z ustawy prawo łowieckie i ustawy o ochronie gruntów rolnych
i leśnych w zakresie wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.
5. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV),
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
e) kserokopie dotychczas uzyskanych świadectw pracy lub dokumentów poświadczających zatrudnienie,
f) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego nie starsze niż 1 miesiąc),
g) oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie ( wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku inspektora do spraw ochrony środowiska) h) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
i) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie z jedną fotografią.
6. Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać:
1) osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Łączna lub
2) przesłać pocztą elektroniczną na adres: uglaczna@bip.doc.pl - w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego, lub
3) pocztą na adres urzędu z dopiskiem „Nabór na stanowisko inspektora ds. ochrony środowiska”
w terminie do dnia 20 lipca 2009 roku, godz. 16.00.
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Ogłoszenie o naborze opublikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łączna
(http://www.uglaczna.bip.doc.pl) oraz umieszczone na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Łączna.
7. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zakwalifikowani zostaną do selekcji końcowej, składającej się z rozmowy kwalifikacyjnej.
8. Z wybranym kandydatem zawarta będzie umowa o pracę:
1) w przypadku kandydatów podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym
w administracji samorządowej, zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony, nie dłuższy niż 6
miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym
wypowiedzeniem. Osoby te podlegały będą służbie przygotowawczej, zakończonej egzaminem.
2) z kandydatami posiadającymi staż pracy na stanowisku urzędniczym w administracji samorządowej, tj. w:
a) urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich jednostkach organizacyjnych,
b) starostach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych,
c) urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin oraz gminnych jednostkach i zakładach
budżetowych,
d) biurach związków jednostek samorządu terytorialnego oraz zakładów budżetowych utworzonych
przez te związki,
e) biurach jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego
wynoszący dłużej niż 6 miesięcy zostanie zawarta umowa o pracę na czas nieokreślony.
9. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na podanej wyżej stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łączna oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie.

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Gminy w Łącznej.
Osobą upoważnioną do kontaktu jest mgr Mirosław Kopytek – Sekretarz Gminy
tel. 041 2548 961
kom. 692 359 680Wójt Gminy
Łączna