Uchwała Nr XXV/10/2009 Rady Gminy w Łącznej z dnia 19 lutego 2009 r

2009-08-12 1434
Art. czytany: 1207 razy

Uchwała Nr XXV/10/2009
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 19 lutego 2009 r
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 86, art. 165, art. 166 ust. 1, art. 173 ust. 1, art. 174 ust.2, 3, art. 184 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 lit. a i b, 11, 12, 13, 14, 15, ust. 2 pkt 1, 2, 3, ust. 3, art. 188 ust. 2, pkt 1, pkt 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
Dochody budżetu gminy w wysokości 10.800.000 zł,
z tego:
a) dochody bieżące 10.800.000 zł
b) dochody majątkowe 0
zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 14.200.000 zł,
z tego:
a) wydatki bieżące 9.710.000 zł
w tym:
 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.932.722 zł
 dotacje 274.087 zł
 wydatki na obsługę długu 240.000 zł
b) wydatki majątkowe 4.490.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a – wydatki inwestycyjne jednoroczne.


§ 3
1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.400.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie - 1.907.100 zł,
2) pożyczek w kwocie - 1.400.000 zł,
3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 92.900 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 4.192.900 zł, rozchody w wysokości 792.900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 4
W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 80.000 zł,
2) celową w wysokości - 2.000 zł,
z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 5
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 6
Ustala się dochody w kwocie 48.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 50.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 7
1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla:
1) zakładów budżetowych: przychody – 901.050 zł, wydatki – 900.900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 120.000 zł; wydatki – 120.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 8
1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej
1) z tytułu dopłaty do cen wody. - 80.000 zł;
2) z tytułu dopłaty do cen ścieków - 65.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.


2. Dotacje podmiotowe dla:
1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 65.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 644.087 zł, zgodnie załącznikiem nr 11.
§ 9
1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 7.000 zł,
2) wydatki - 0 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 12.
§ 10
Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 100.000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3.307.100 zł;

3)spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 792.900 zł;

§ 11

Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000 zł,
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 3,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku
3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych,
4) dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu,
4a) do wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych rocznych,
5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planach dochodów własnych tych jednostek,
6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych, zakładów budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym (2010)
7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 12
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
§ 13
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy

………………………………………………..