Uchwała Nr XXIX/ 29 / 2009 Rady Gminy w Łącznej z dnia 29 czerwca 2009 r

2009-08-14 0848
Art. czytany: 1226 razy

Uchwała Nr XXIX/ 29 / 2009
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 29 czerwca 2009 r

w sprawie: zmiany § 1 Uchwały Nr XXVIII/23/2009 Rady Gminy w Łącznej
z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit.'c' i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.Nr 142 poz.1591 z póżn.zm.) oraz art.82 ust.1 pkt.2
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U Nr 249 poz.2104 ze zm.)
w związku z § 10 pkt. 2 uchwały Rady Gminy w Łącznej Nr XXV/10/2009 z dnia
19 lutego 2009r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łaczna na 2009 rok,
uchwala się , co następuje:


§ 1

Zmienia się treść § 1 uchwały Rady Gminy w Łącznej Nr XXIX/23/2009 z dnia
28 maja 2009 roku w sposób następujący:
'Gmina Łączna zaciąga kredyt długoterminowy w wysokości 2 600 000 zł (słownie: dwa
miliony sześćset tysięcy złotych) na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy
związanego z realizacją wydatków majątkowych w kwocie 1 900 000 zł, oraz na spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
w kwocie 700 000 zł'.

§ 2

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.