Przetarg nieograniczony pn. 'Odnowa miejscowości Kamionki'

2009-09-21 1150
Art. czytany: 1668 razy

Znak: T/5541/4/2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
„Odnowa miejscowości Kamionki”
W skład przedmiotu zamówienia wchodzą zadania;
3.1.1 „Remont chodnika przy ul. Osiedlowej”,
3.1.2 „Budowa chodnika od Urzędu Gminy do kościoła przy drodze powiatowej Nr 0588T i Nr 0590T”
1.Zamawiający : Urząd Gminy w Łącznej, Kamionki 60, 26 – 140 Łączna

2.Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

3. Adres strony internetowej na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uglaczna.bip.doc.pl
4.Przedmiot zamówienia: „Odnowa miejscowości Kamionki”
4a. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej : Nie
5. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej : Nie
6. Termin wykonania robót: zakończenie robót 30 sierpnia 2011 roku.
7. Opis warunków udziału w postępowaniu:
7.1.W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności zgodnie z wymogiem art. 25 ust. 2 oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej \\\\\\\'ustawą\\\\\\\', Zamawiający żąda, następujących dokumentów lub ich kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. I tak:
7.1.1 W celu potwierdzenia że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonych działań lub czynności;
1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) aktualnych zaświadczeń właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
3) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7.1.2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda:
1). wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie;

- Wykonawca przedłoży wykaz co najmniej trzech robót budowlanych wykonywanych każda w ramach oddzielnej umowy odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartość nie mniejszej niż wartość 300.000, 00 zł. netto każda;
2). wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności;
3).dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - wymagane Prawem budowlanym. Zamawiający wymaga załączenia kserokopii uprawnień wykonawczych potwierdzonych za zgodność z oryginałem w/w uprawnień i aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

7.1.3. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku znajdowania się przezWykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) sprawozdania finansowego albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres;
2) informacji z banku, lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- informacji z banku o dysponowaniu środkami finansowymi, jakimi dysponuje Wykonawca, na kwotę nie mniejszą jednak niż wartość 500 000,00 zł., ( zdolność kredytowa, własne środki);
3) polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę nie mniejszą niż wartość 500. 000,00 zł.

Ocena spełnienia warunków:
Zamawiający będzie oceniał spełnienie warunków przez Wykonawców według kryterium „spełnia „ lub „nie spełnia”.

7.4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu w przypadku podmiotów występujących wspólnie (zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych), ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu lub reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

7.5. Ponadto do oferty należy załączyć następujące oświadczenie:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art.22 ust. 1 i nie wykluczeniu na mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku Nr 233 poz. 1655 ).

8. Informacje na temat wadium: Wysokość wadium 17.000,00 ZŁ ( siedemnaście tysiący złotych).
9. Kryteria oceny oferty: kryterium - cena 95 pkt., gwarancja 5 pkt.

10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: Sekretariat Urząd Gminy Łączna, termin składania ofert , termin otwarcia ofert
10.1.Pisemną ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj., w sekretariacie Urzędu Gminy, Kamionki 60 (I piętro), w nieprzekraczalny terminie do dnia 14 października 2009 r. do godz. 1030
10.2.Za oferty złożone w terminie uznaje się wyłącznie oferty, które znajdą się w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie U.G (I piętro) do 14.10.2009 r. godz. 1030
10.3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.10.2009 r. godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego tj. budynek Nr 2 – sala konferencyjna OSP.
11. Wykonawca składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.
12. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej : Nie dotyczy.
13. Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
14. Uprawniony do kontaktu z oferentami: Czesław Mazur ( Tel. 041- 254 89 75 )
Łączna, 2009.09.21