Ogłoszenie o naborze na stanowisko Radcy Prawnego w Urzędzie Gminy w Łącznej

2009-09-23 0747
Art. czytany: 3663 razy

Ogłoszenie o naborze na stanowisko
radcy prawnego w Urzędzie Gminy w Łącznej

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach
samorządowych ( Dz.U. z 2008r., Nr 223, poz. 1458 ) Wójt Gminy Łączna
ogłasza nabór na stanowisko radcy prawnego w Urzędzie Gminy w Łącznej.

1. Do obowiązków radcy prawnego należeć będzie obsługa prawna Urzędu
Gminy w Łącznej, a w szczególności:
- opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych,
- obsługa prawna i doradztwo prawne dla Rady Gminy, pracowników Urzędu
,
- opiniowanie projektów, umów, porozumień,
- wydawanie opinii prawnych dot. spraw pracowniczych,
- udzielanie pracownikom Urzędu porad oraz wyjaśnień w zakresie
stosowania prawa,
- występowanie w charakterze pełnomocnictwa Wójta w postępowaniu
sądowym,
administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi,
- uczestnictwo w rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub
rozwiązanie
stosunku prawnego.

2. Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe prawnicze,
- wpis na listę radców prawnych
- jest obywatelem polskim,
- ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw
publicznych,
- nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie,
- posiada ogólny stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w
stanowisku,
- cieszy się nieposzlakowaną opinią,
3. Wymagania dodatkowe:
- pożądany staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,
4. Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV),
- list motywacyjny,
- dokument stwierdzający wpis na listę radców prawnych,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
- kserokopie dotychczas uzyskanych świadectw pracy lub dokumentów
poświadczających
zatrudnienie,
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
(wybrany kandydat
zobowiązany będzie dostarczyć aktualne zaświadczenie o
niekaralności z Krajowego Rejestru
Karnego nie starsze niż 1 miesiąc),
- oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie
( wybrany kandydat
zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych
do wykonywania pracy na stanowisku inspektora do spraw ochrony
środowiska) - oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i
korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o
zatrudnienie z jedną fotografią.

5. Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać:
1) osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Łączna lub
2) przesłać pocztą elektroniczną na adres: uglaczna@bip.doc.pl - w
przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego, lub
3) pocztą na adres urzędu z dopiskiem 'Nabór na stanowisko radcy
prawnego'
w terminie do dnia 5 października 2009 roku, godz. 16.00.
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym
terminie nie będą rozpatrywane.
Ogłoszenie o naborze opublikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Łączna
(http://www.uglaczna.bip.doc.pl) oraz umieszczone na tablicy informacyjnej
Urzędu Gminy Łączna.
6. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w niniejszym
ogłoszeniu zakwalifikowani zostaną do selekcji końcowej, składającej się
z rozmowy kwalifikacyjnej.

7. Z wybranym kandydatem zawarta będzie umowa o pracę:
1) w przypadku kandydatów podejmujących po raz pierwszy pracę na
stanowisku urzędniczym
w administracji samorządowej, zostanie zawarta umowa o pracę na czas
określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy,
2) z kandydatami posiadającymi staż pracy na stanowisku urzędniczym w
administracji samorządowej, tj. w:
a) urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich jednostkach
organizacyjnych,
b) starostach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych,
c) urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin oraz gminnych jednostkach i
zakładach
budżetowych,
d) biurach związków jednostek samorządu terytorialnego oraz zakładów
budżetowych utworzonych
przez te związki,
e) biurach jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego
wynoszący dłużej niż 6 miesięcy zostanie zawarta umowa o pracę na czas
określony.

8. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na podanej wyżej stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łączna oraz na
tablicy informacyjnej w Urzędzie.

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Gminy w
Łącznej.
Osobą upoważnioną do kontaktu jest mgr Mirosław Kopytek - Sekretarz
Gminy
tel. 041 2548 961
kom. 692 359 680Wójt Gminy

Łączna