OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 'Bukowa Góra'

2009-09-23 1410
Art. czytany: 1805 razy

Łączna, dn. 23.09.2009 r.
Znak: T/7331/10/a/09

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ) i w związku
z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
informuję
o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piaskowca kwarcytowego ze złoża „Bukowa Góra” w związku
z udokumentowaniem zasobów geologicznych, bilansowych w kierunku zachodnim i do rzędnej +340m. n.p.m.
Decyzja została wydana na wniosek Kopalni i Zakładu Wzbogacania Kwarcytu „Bukowa Góra” S. A., Zagórze 92, 26-140 Łączna.
Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią podjętej decyzji oraz z dokumentacją sprawy
w Urzędzie Gminy Łączna- Wydział Techniczny, pok. 4 w godzinach pracy urzędu.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Powyższe obwieszczenie umieszczono:
• na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łączna, Kamionki 60, 26-140 Łączna.
• na stronie BIP Urzędu Gminy Łączna: http://www.uglaczna.bip.doc.pl