O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 10 listopada 2009 r. Wójt Gminy Łączna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

2009-11-10 1456
Art. czytany: 1765 razy

O B W I E S Z C Z E N I E
z dnia 10 listopada 2009 r.

Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) stosownie do art. 33 ust. 1 ustawy z dnia
3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)
Wójt Gminy Łączna
zawiadamia

że na wniosek Jerzego Wydrycha, właściciela F.H.U. „WYDRYCH” Bar Echa Leśne, dnia 24.06.2009 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie budynku hotelowo-usługowego, stacji paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie zajazdu „Echa Leśne”
w miejscowości Występa gmina Łączna.
Planowana inwestycja polegać będzie na:
- wybudowaniu hotelu (100 miejsc noclegowych) z restauracją (150 miejsc) i salą konferencyjną (300 miejsc) z kotłownią na gaz propan-butan,
- wyburzeniu przydrożnego baru oraz postawieniu stacji paliw (2 stanowiska do tankowania benzyny,
2 stanowiska do tankowania oleju napędowego – w tym 1 dla samochodów ciężarowych, 1 stanowisko do tankowania gazu LPG),
- zwiększeniu i przebudowie miejsc parkingowych (docelowo: 96 stanowisk dla samochodów osobowych
i 6 dla pojazdów ciężarowych wraz z wybudowaniem 2 stanowisk dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne i wagi do ważenia pojazdów),
- podłączeniu obiektu do wodociągu wiejskiego,
- przebudowie własnej oczyszczalni ścieków,
- montażu 2 sztuk separatorów węglowodorów na odpływie wód opadowych i roztopowych z terenów: stacji paliw oraz parkingów i dróg wewnętrznych.
- montażu systemu kolektorów słonecznych do dodatkowego podgrzewania c.w.u. w budynku hotelowym.
Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Łączna, natomiast organem właściwym do dokonania uzgodnienia przed wydaniem decyzji jest Starosta Skarżyski. Organem właściwym do wydania opinii przed wydaniem decyzji jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej.
Z wnioskiem o wydanie ww. decyzji oraz pozostałą dokumentacją w sprawie można zapoznać się
w Urzędzie Gminy Łączna – Wydział Techniczny (pok. nr 7), w godzinach pracy Urzędu.
W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją, składania uwag
i wniosków w formie pisemnej, ustnej do protokołu, elektronicznej w terminie do dnia 3.XII.2009 roku.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Łączna. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Treść niniejszego obwieszczenia zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez publikacje na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łączna, oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu oraz w pobliżu miejsca inwestycji.