OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących; BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYKANALIKAMI W MIEJSCOWOŚCIACH GÓZD I ŁĄCZNA

2009-11-25 1147
Art. czytany: 2125 razy

Łączna dnia 24.11.2009
Znak: T/7624/1/01/09

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
i wystąpieniu do organów opiniujących

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008 r. – o udostępnieniu informacji
o ochronie środowiska, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) oraz w związku z art. 49 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) Wójt Gminy Łączna
zawiadamia
o wszczęciu w dniu 23.11.2009 r. postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „BUDOWIE KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYKANALIKAMI
W MIEJSCOWOŚCIACH GÓZD I ŁĄCZNA GM. ŁĄCZNA na działkach o nr ewidencyjnych:
• Gózd obręb 2
Sekcja 144.131.194
45, 2/1, 3/2, 4/1, 4/2, 48/2, 49/4, 50/4, 50/3, 5/3, 5/4, 6/3, 6/2, 7/2, 163, 52, 53, 54/2, 54/1, 56, 57/2, 164/2, 59/2, 165/2, 60/2, 61/2, 62/4, 62/6, 63/2, 64/3,
Sekcja 144.131.192
64/4, 70, 71, 65/2, 66, 67/1, 67/2, 68, 182, 69, 72/3, 72/4, 72/5, 73/1, 73/2, 74/3, 74/4, 190/3, 190/4, 190/5, 75/5, 75/6, 78/7, 79/2, 80, 81, 82/2, 83/1, 83/2, 84, 85/2, 85/3,
Sekcja 144.131.201
86/2, 88/3, 88/4, 87, 89, 90/2, 91/2, 93, 94, 95/5, 95/6, 96/8, 97/5, 97/7, 98/4, 98/2, 99/6, 99/4, 100/2, 101/2, 102/2, 103/3, 104/8, 104/7, 104/4, 105/5, 105/6, 105/4, 106/4, 106/3, 107/8, 107/6, 107/5, 187/2, 109/2,
Sekcja 144.131.153
110/2, 111/2, 112/2, 113/3, 113/4, 114/4, 115/2, 116/3, 116/4, 117/2, 118/2, 120/2, 120/1, 120/3, 121/2, 122/2, 123/3, 123/4, 124/2, 126/2, 127/4, 127/3, 128/2, 129/2, 130/2,
Sekcja 144.131.154
131/2, 132/3, 132/4, 133/2, 134/2, 135/2, 136/2, 137/2, 177/6, 177/10, 177/8, 178/2, 179/3, 179/4, 180/2, 181/2, 139/2, 140/2, 141/2, 142/2, 143, 144/4, 145/2, 146/2, 147/2, 148/2, 149/2, 150/2, 151/4, 151/7, 151/3, 152/5, 153/2, 154/2, 155/3, 155/4, 156/2, 157/2, 158/3, 159/2, 160/11, 160/10, 1,
• Jęgrzna obręb 3
Sekcja 144.131.201
126/2, 75, 71, 70, 69, 17/1, 63/1, 37/2, 37/1, 35/6, 58, 59, 35/5, 36, 34, 33/2, 33/1, 32/1, 31/1, 30/1, 29/1, 28/1, 27, 26, 23, 57, 22/3, 22/4, 21, 20, 19, 18/3, 18/4, 17,
Sekcja 144.131.192
15, 443, 14, 13,
Sekcja 144.131.194
12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5/15, 5/11, 4/7, 3/7, ¾, 2/6, 2/7
• Łączna obręb 6
Sekcja 144.131.154
418/1, 417/11, 417/12,
Sekcja 144.131.152
417/10, 416/5, 415/8, 415/2, 415/6, 414/2, 413/3, 410/5, 409/6, 407/5, 406/1, 406/2, 405/5, 404/2, 400/1, 400/2, 399/6, 397/1,
Sekcja 144.132.111
396/1, 396/2, 444, 394/5, 393/5, 392/6, 390/4, 390/10, 389/6, 387/5, 385/5, 383/5, 382/3, 381/13, 381/5, 380/3, 380/6, 381/10, 384, 378/1, 376/4, 370/1, 369/5, 369/9, 367/3, 366/3, 365/3, 364/3, 363/3, 362/3, 361/3, 360/5, 359/1, 359/2, 359/8, 358/6, 355/7, 355/8, 354/3, 353/3, 352/3, 351/3, 1,
Sekcja 144.132.063
350/3, 349/2, 348/1, 348/4, 347/2, 347/14, 346/3, 255/2, 255/4, 254/2, 253/2, 252/2, 251/2, 250/2, 250/1, 249, 248, 247, 246/1, 246/2, 245,
Sekcja 144.132.064
244, 243/3, 243/6, 243/1, 242/2, 242/3, 421, 420, 241/1, 240/1, 240/2, 239/1, 239/2, 237/3, 236/2, 236/1, 235, 234, 233, 232, 231, 230, 229, 228,
Sekcja 144.132.062
443, 227, 226, 225/1, 224, 223, 222, 221, 220, 219, 218/3, 216, 214, 212/2, 433/4, 433/3, 438, 209, 207, 205, 203,
• Czerwona Górka obręb 1
Sekcja 144.032.062
292, 289, 288, 283, 904, 282, 278, 277, 273, 272, 271, 264, 263/1, 262,
Sekcja 144.132.064
258, 257, 252, 251, 248, 247, 244, 243, 240, 239, 235, 234, 231, 230, 222, 221, 220/5, 219, 224/1, 249/2,
Sekcja 144.132.111
152, 155, 150, 153, 149, 148, 147, 146, 133, 132, 131, 130, 126/1, 126/3, 125/1, 122, 121, 118/1, 118/2, 117, 113, 112, 108, 106, 914, 913, 107, 105, 102, 101, 98, 97/4, 97/3, 92, 91, 88, 87, 84, 83, 80, 79, 74, 73, 70, 69, 66, 65, 64, 61, 60, 56, 55, 48, 47, 42, 41
gmina Łączna, powiat skarżyski, województwo świętokrzyskie”.
Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20, zatem zgodnie
z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) w dniu 24.11.2009 r. organ prowadzący postępowanie wystąpił do Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej
i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko.
Pouczenie
Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie BIP Urzędu Gminy pod adresem: http://www.uglaczna.bip.doc.pl.
Skutek doręczenia następuje po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości treści niniejszego obwieszczenia.
Jednocześnie informuje się, że w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z zamierzeniami inwestora w przedmiotowej sprawie
w Urzędzie Gminy Łączna pok. nr 7 w godzinach pracy urzędu.