Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: przetargu nieograniczonego - usługi: Opracowanie zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łączna z dnia 30. 11. 2009 r.

2009-12-16 0952
Art. czytany: 1270 razy

Znak: T/7322/1/2009
Łączna, 2009.12.16
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 20 listopada 2007 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 233, poz. 1655) Zamawiający zawiadamia
o unieważnieniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego - usługi: Opracowanie zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łączna z dnia 30. 11. 2009 r.
Zamawiający unieważnił postępowanie, gdyż postępowanie obarczone jest wadą, uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego, co zostało unormowane w art. 93 ust. 1 pkt 7 Prawa zamówień publicznych.
Zgodnie z art. 180 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych mogą Państwo wnieść protest w ciągu 7 dni od dnia, w którym powzięli Państwo lub mogli Państwo powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę wniesienia protestu.