Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi: Opracowanie zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łączna

2009-12-16 1059
Art. czytany: 1586 razy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi
Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łączna oraz opracowanie zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obrębów geodezyjnych: Czerwona Górka, Klonów, Łączna gmina Łączna”


Ogłoszenie o
zamówieniu – Łączna


a) zakres zamówienia: - Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łączna oraz opracowanie zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obrębów geodezyjnych: Czerwona Górka, Klonów, Łączna gmina Łączna”
wraz z udziałem w czynnościach związanych ze zmianą i sporządzaniem w-w planu.
Termin składania ofert: 2009-12-28 godz. 1000


________________________________________


Łączna: Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łączna oraz opracowanie zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obrębów geodezyjnych: Czerwona Górka, Klonów, Łączna gmina Łączna”


Numer T/7322/1/2009; data zamieszczenia: 16.12.2009

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak

Czy w Biuletynie Zamówień
Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łączna, Kamionki 60, 26-140
Łączna, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2548960, faks 041 2548977

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU
ZAMÓWIENIA

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łączna oraz opracowanie zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obrębów geodezyjnych: Czerwona Górka, Klonów, Łączna gmina Łączna”


II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu
zamówienia: a) zakres
opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łączna zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Łącznej nr XXV/13/2009 z dnia 17 marca 2009r, wraz z udziałem w czynnościach związanych ze zmianą studium.
 opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów geodezyjnych: Czerwona Górka, Klonów, Łączna, w gminie Łączna wraz z udziałem w czynnościach związanych ze zmiana i sporządzaniem w/w planów dla tych obrębów. Przedmiot ustaleń planu oraz obszar objęty planem ujęty jest w uchwałach Rady Gminy w Łącznej nr XXX/32/2009, XXX/33/2009, XXX/34/2009 z dnia 16 września 2009r.
szczegółowe granice planu określają załączniki graficzne do uchwał,
przybliżona powierzchnia obszarów objętych planem wynosi ok. 1826 ha,
b) zakres opracowania
wykonanie opracowania ekofizjograficznego do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z uwzględnieniem powiązań przyrodniczych z najbliższym otoczeniem,
sporządzenie tekstu i rysunku zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko przyrodnicze zm. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
sporządzenie prognozy skutków finansowych uchwalenia zm. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
prowadzenie dokumentacji formalno-prawnej dla projektów zm. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
skoordynowanie ustaleń projektu planu w rejonie granic jego opracowania z zapisami planów
sąsiednich (obowiązujących i będących w trakcie opracowywania),
doprowadzenie do opublikowania uchwał w sprawie zatwierdzenia w/w opracowania w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego,
opracowanie zmiany projektu planów w wersji elektronicznej,
c) zobowiązania wykonawcy w trakcie sporządzania planu
udziału i prezentacji projektów zm. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
(w zależności od potrzeb) na:
- sesjach Rady Gminy w Łącznej dotyczących projektów zm. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
Planu i ich uchwalenia,
- na posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
- podczas uzgodnień i opiniowania oraz w trakcie innych czynności procedury planistycznej,
- podczas dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, oraz na spotkaniach z mieszkańcami, organizowanych przez Wójta Gminy Łączna,
współpracy w przygotowaniu ewentualnych:
- autopoprawek Wójta Gminy Łączna do projektów uchwał Rady Gminy Łączna
dotyczących zmiany planu,
przygotowywanie ogłoszeń, pism i uzgodnień związanych z procedura przygotowywaniu planu
w porozumieniu z zamawiającym,
d) forma opracowania
w postaci dokumentu na papierze: po 3 egzemplarze opracowań - skala rysunku planu 1: 2000
oraz po 2 egzemplarze dokumentacji formalnoprawnej (oryginał + kopia),
opracowanie sporządzone w formacie dwg , dwf i pdf na płycie CD,
e) etapy opracowania
etap 1 - zebranie i opracowanie materiałów wyjściowych do projektowania oraz projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – gotowe do przedstawienia Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
etap 2 - projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – do wyłożenia do publicznego wglądu i rozpatrzenia uwag,
etap 3 - uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wraz z przygotowaniem i przekazaniem 2 egzemplarzy dokumentacji planistycznej (w tym 1 zawierającej oryginały dokumentów) niezbędnej do oceny zgodności przez Wojewodę uchwalonych planów z przepisami prawnymi wraz rysunkami planów w wersji czarno/białej do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego,
f) materiały wyjściowe
uchwała Rady Gminy w Łącznej nr XXV/13/2009 z dnia 17-03-2009 r., XXX/32/2009r., XXX/33/2009r., XXX/34/2009r. z dnia 16 września 2009r.
rysunki i tekst obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Łączna”,
rysunki i tekst obowiązującego „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Łaczna”,
kopie wydanych decyzji administracyjnych i postanowień,
Uwaga:
całość opracowań wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami,
konieczność wykonania map w skali 1:2000 dla terenów

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień
(CPV):
71.41.00.00-5.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

•Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie