Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu pn. Opracowanie zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łączna

2009-12-18 1419
Art. czytany: 1803 razy

W związku z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych informuję , że w dniu 17.12.2009r. wpłynęły następujące pytania dotyczące przetargu na „Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łączna oraz opracowanie zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania dla obrębów geodezyjnych: Czerwona Górka, Klonów, Łączna gmina Łączna
Pytanie 1.
Prosimy o sprecyzowanie terminu, kiedy Gmina zamierza dokonać płatności I raty wynagrodzenia za wykonane prace projektowe, gdyż zapisy zawarte w § 7 pkt 3 projektu umowy nie określają etapu prac projektowych, po których nastąpi płatność;
Pytanie 2
Prosimy o wyjaśnienie, czy część graficzna opracowania winna być wykonana w każdym z formatów wymienionych w pkt 3. ppkt d), tj. dwg, dwf i PDF , czy w jednym wybranym, np. pdf ?
Pytanie 3
Prosimy o wyjaśnienie sformułowania zawartego w w pkt 3 SWIZ oraz § 2 projektu umowy o „konieczności wykonania map w skali 1:2000 dla terenów”. Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym „…wójt, burmistrz albo prezydent miasta przygotowuje materiały geodezyjne do opracowania planu”
Pytanie 4
Prosimy o przesłanie, wraz z załącznikami graficznymi, uchwał Rady Gminy w Łącznej stanowiących załączniki do SIWZ lub podanie adresu internetowego, pod którym ww uchwały są dostępne.
Odpowiedź 1.
§ 7 pkt 3. Projektu umowy otrzymuje brzmienie:
Rozliczenie za wykonane prace projektowe nastąpi na podstawie faktury częściowej, wystawionej dla gminy Łączna, Kamionki 60, 26-140 Łączna, NIP 663-14-26-243, REGON 290567124, w wysokości 50% wynagrodzenia brutto po przedłożeniu do opiniowania i uzgodnienia projektów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łączna oraz opracowanie zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obrębów geodezyjnych: Czerwona Górka, Klonów, Łączna gmina Łączna. Faktura może być wystawiona tylko na podstawie protokółu odbioru w/w prac, płatna w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.
Odpowiedź 2.
Część graficzna opracowania winna być wykonana w jednym z podanych formatów np. pdf.
Odpowiedź 3.
Zamawiający zleca opracowanie map dla terenów objętych opracowaniem. W zasobach Powiatowego Ośrodka Geodezyjno-Kartograficznego znajdują się mapy ewidencyjne w skali 1:5000 oraz mapy zasadnicze dla terenów zainwestowanych w związku z powyższym należy je dostosować do zgodności z rozporządzeniem w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Odpowiedź 4.
Załączamy Uchwały Rady Gminy wraz z załącznikami graficznymi stanowiące załączniki do SIWZ