Obwieszczenie o podjęciu decyzji odmownej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia na terenie 'Echa Leśne'

2010-01-22 0953
Art. czytany: 2672 razy

Łączna, dn. 12.01.2010 r.
Znak: T/7634/2/10/09

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ) i w związku
z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
informuję
o podjęciu decyzji odmownej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie budynku hotelowo-usługowego, stacji paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie zajazdu ECHA LEŚNE w miejscowości Występa gmina Łączna”. Postępowanie to wszczęto na wniosek Pana Jerzego Wydrycha właściciela F.H.U. „WYDRYCH” BAR ECHA LEŚNE, Występa 63, 26-140 Łączna.
Przyczyną odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest niezgodność lokalizacji planowanego przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią podjętej decyzji oraz z dokumentacją sprawy
w Urzędzie Gminy Łączna- Wydział Techniczny, pok. 7 w godzinach pracy Urzędu.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.Powyższe obwieszczenie umieszczono:
• na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy Łączna oraz w miejscowości Występa.
• na stronie BIP Urzędu Gminy Łączna: http://www.uglaczna.bip.doc.pl.