Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego a dotyczące „Odnowy Miejscowości Kamionki”

2010-04-07 1334
Art. czytany: 1174 razy

Łączna, 07.04.2010r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zamawiający zawiadamia że, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 20 listopada 2007 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 233, poz. 1655 ze zm. ) unieważnienia postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego a dotyczące „Odnowy Miejscowości Kamionki” dla zadań inwestycyjnych pn.:
- Remont chodnika przy ul. Osiedlowej,
- Budowa chodnika od Urzędu Gminy do kościoła przy drodze powiatowej Nr 0588T i Nr 0590 T.
Zamawiający unieważnił postępowanie, gdyż w postępowaniu tym wpłynęła jedna oferta Zakładu Usług Remontowo – Budowlanych Andrzej Michalski 25- 630 Kielce, ul. Mali 10, w kwocie 581.021.,23 zł brutto, która to kwota przewyższa przeznaczoną przez Zamawiającego na to zadanie kwoty brutto tj. 450.000,00 zł, jaką zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia i nie może zwiększyć tej kwoty do ceny złożonej oferty.