O b w i e s z c z e n i e Wójta Gminy Łączna

2010-06-14 1104
Art. czytany: 1751 razy

Znak: T/761/01/10

O b w i e s z c z e n i e
Wójta Gminy Łączna

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 ze zm.) informuję, że gmina Łączna dnia 10.03.2010 r. przystąpiła do opracowania aktualizacji

„Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łączna na lata 2010-2013
z uwzględnieniem lat 2014-2017”.

Zakres „Programu” obejmuje:
1. charakterystykę gminy Łączna.
2. diagnozę aktualnego stanu środowiska.
3. cele i zadania w zakresie ochrony środowiska w gminie Łączna.
4. plan działań dla gminy Łączna.
5. zestawienie zadań priorytetowych na lata 2010-2013 i zadań na lata 2014-2017.
6. zarządzanie ochroną środowiska.
7. wdrażanie programu.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 53, art. 57 pkt. 2 i art. 58 pkt. 2 ww. ustawy dnia 14.06.2010 r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach o określenie zakresu prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska…”
Z przedmiotowym projektem można się zapoznać w Urzędzie Gminy Łączna,
w pokoju nr 7, w godzinach pracy Urzędu.
Wnioski i uwagi dotyczące opracowywanego projektu aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łączna na lata 2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014-2017” można składać w formie pisemnej lub do protokołu w Urzędzie Gminy w Łącznej- pokój nr 7, w godzinach urzędowania do dnia 09.07.2010 r.
Informację o projekcie aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łączna na lata 2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014-2017” umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku na stronie internetowej Urzędu Gminy pod adresem http://www.uglaczna.bip.doc.pl.

Pouczenie
Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie BIP Urzędu Gminy pod adresem: http://www.uglaczna.bip.doc.pl.