UCHWAŁA NR XXXVIII/19/2010 RADY GMINY W ŁĄCZNEJ z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie : zmian budżetu Gminy Łączna na 2010 rok.

2010-07-09 1317
Art. czytany: 847 razy

UCHWAŁA NR XXXVIII/19/2010
RADY GMINY W ŁĄCZNEJ
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
w sprawie : zmian budżetu Gminy Łączna na 2010 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211 ust 5, art. 212 ust. 1 pkt 1,2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,poz.1240z późn. zm.),
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów bieżących budżetu o kwotę
144.217,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie
wynosi 14.425.646,50 zł.
§ 2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków bieżących budżetu o kwotę
144.217,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie
wynosi 15.973.921,50 zł.
§ 3. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej-„Wydatki na programy i projekty realizowane ze
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi na 2010 rok” – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do
niniejszej uchwały.
§ 4. Wprowadza się załącznik nr 4a „Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,
niepodlegających zwrotowi na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 a do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
TYTUŁ
Załącznik nr 1
do uchwały Nr
XXXVIII/19/2010
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
Dochody
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 12 000,00
80101 Szkoły podstawowe 12 000,00
2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin 12 000,00
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 132 217,50
85395 Pozostała działalność 132 217,50
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, októrych mowa w art..5 ust 1 pkt 3 oraqz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich
125 567,00
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, októrych mowa w art..5 ust 1 pkt 3 oraqz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich
6 650,50
Razem 144 217,50
Załącznik nr 2
do uchwały Nr
XXXVIII/19/2010
Rady Gminy w Łącznej
ID: TYWYK-UQOIE-XJFSD-GVCKW-PYSZO. Podpisany. Strona 1 / 5
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
TYTUŁ
Załącznik nr 1
do uchwały Nr
XXXVIII/19/2010
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
Dochody
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 12 000,00
80101 Szkoły podstawowe 12 000,00
2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin 12 000,00
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 132 217,50
85395 Pozostała działalność 132 217,50
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, októrych mowa w art..5 ust 1 pkt 3 oraqz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich
125 567,00
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, októrych mowa w art..5 ust 1 pkt 3 oraqz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich
6 650,50
Razem 144 217,50
TYTUŁ
Załącznik nr 2
do uchwały Nr
XXXVIII/19/2010
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
Dział Rozdział Treść Zwiększenia
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 12 000,00
80101 Szkoły podstawowe 12 000,00
Wydatki bieżące ,w tym: 12 000,00
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 12 000,00
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 132 217,50
85395 Pozostała działalność 132 217,50
Wydatki bieżące, w tym: 132 217,50
świadczenia na rzecz osób fizycznych 149,14
wydatki związane z realizacją statutowych zadań 53 764,90
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 78 303,46
Razem 144 217,50
TYTUŁ
Załącznik nr 3
do uchwały Nr
XXXVIII/19/2010
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok
w zł
L.p. Źródła finansowania Wydatki w roku
Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań
ID: TYWYK-UQOIE-XJFSD-GVCKW-PYSZO. Podpisany. Strona 2 / 5
Razem 144 217,50
TYTUŁ
Załącznik nr 2
do uchwały Nr
XXXVIII/19/2010
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
Dział Rozdział Treść Zwiększenia
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 12 000,00
80101 Szkoły podstawowe 12 000,00
Wydatki bieżące ,w tym: 12 000,00
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 12 000,00
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 132 217,50
85395 Pozostała działalność 132 217,50
Wydatki bieżące, w tym: 132 217,50
świadczenia na rzecz osób fizycznych 149,14
wydatki związane z realizacją statutowych zadań 53 764,90
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 78 303,46
Razem 144 217,50
TYTUŁ
Załącznik nr 3
do uchwały Nr
XXXVIII/19/2010
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok
w zł
L.p. Źródła finansowania Wydatki w roku
budżetowym 2010
Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań
programu w latach 2011 - 2012
2011 rok 2012 rok Razem 2011 - 2012
L.p. Źródła finansowania Wydatki w roku
budżetowym 2010
Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań
programu w latach 2011 - 2012
2011 rok 2012 rok Razem 2011 - 2012
I Ogółem wydatki bieżące 132 218
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu krajowego 6 651
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
125 567
II Ogółem wydatki majątkowe 4146925 3394718 1336450 4731168
- środki z budżetu j.s.t. 1625200 1505800 717 204 2223004
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
2521725 1888918 619 246 2508164
Ogółem wydatki 4279143 3394718 1336450 4731168
- środki z budżetu j.s.t. 1625200 1505800 717 204 2223004
- środki z budżetu krajowego 6 651
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
2647292 1888918 619246 2508164
Załącznik nr 3a
do uchwały Nr
ID: TYWYK-UQOIE-XJFSD-GVCKW-PYSZO. Podpisany. Strona 3 / 5
Razem 144 217,50
TYTUŁ
Załącznik nr 3
do uchwały Nr
XXXVIII/19/2010
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok
w zł
L.p. Źródła finansowania Wydatki w roku
budżetowym 2010
Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań
programu w latach 2011 - 2012
2011 rok 2012 rok Razem 2011 - 2012
L.p. Źródła finansowania Wydatki w roku
budżetowym 2010
Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań
programu w latach 2011 - 2012
2011 rok 2012 rok Razem 2011 - 2012
I Ogółem wydatki bieżące 132 218
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu krajowego 6 651
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
125 567
II Ogółem wydatki majątkowe 4146925 3394718 1336450 4731168
- środki z budżetu j.s.t. 1625200 1505800 717 204 2223004
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
2521725 1888918 619 246 2508164
Ogółem wydatki 4279143 3394718 1336450 4731168
- środki z budżetu j.s.t. 1625200 1505800 717 204 2223004
- środki z budżetu krajowego 6 651
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
2647292 1888918 619246 2508164
Załącznik nr 3a
do uchwały Nr
XXXVIII/19/2010
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
Zalacznik3a.pdf
Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010
rok
ID: TYWYK-UQOIE-XJFSD-GVCKW-PYSZO. Podpisany. Strona 4 / 5
zagranicznych
Załącznik nr 3a
do uchwały Nr
XXXVIII/19/2010
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
Zalacznik3a.pdf
Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010
rok
ID: TYWYK-UQOIE-XJFSD-GVCKW-PYSZO. Podpisany. Strona 5 / 5