Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.300.000 PLN dla Gminy Łączna.

2010-07-13 1059
Art. czytany: 1491 razy

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia : obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łączna, Kamionki 60 , 26-140 Łączna, woj. świętokrzyskie tel. (41) 2548960, fax (41)02548977

Adres strony internetowej zamawiającego : www.uglaczna.bip.doc.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO : Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.300.000 PLN dla Gminy Łączna.
II.1.2) Rodzaj zamówienia : usługi
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia : Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.300.000 PLN dla Gminy Łączna na pokrycie deficytu budżetu Gminy związanego z realizacją wydatków majątkowych, oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Kredyt ma być udzielony w następujących transzach: I transza w dniu 10.08.2010 r. w kwocie 900.000 PLN, II transza w dniu 30.10.2010 r. w kwocie 1.100.000 PLN, III transza w dniu 15.03.2011 r. w kwocie 300.000 PLN. Uruchomienie transz następować będzie na podstawie pisemnego wystąpienia zamawiającego do Banku w terminie 3 dni od jego złożenia. Postawienie przez Bank kredytu do dyspozycji zamawiającego na powyższych warunkach nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy. Kredyt zostanie spłacony w okresach miesięcznych. Pierwsza rata kredytu w wysokości 28.500 PLN w dniu 31.07.2011r., następnie 77 rat po 29.500 PLN do ostatniego dnia każdego miesiąca. Odsetki naliczane będą od salda kredytu po uruchomieniu pierwszej transzy. Kredyt oprocentowany będzie wg zmiennej stopy procentowej WIBOR ustalonej według średniomiesięcznej stawki WIBOR dla 1 M z miesiąca poprzedzającego okres naliczania odsetek, plus stała marża w Banku w okresie obowiązywania umowy. Ewentualna prowizja od kredytu będzie płatna w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. Zabezpieczeniem spłaty będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową podpisany przez Wójta Gminy z kontrasygnatą Skarbnika. Okres kredytowania do 31.12.2017 r.
Zamawiający zastrzega sobie:
- zmianę terminów przekazania transz kredytu,
- możliwość niewykorzystania całości kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat,
- możliwości wcześniejszych , przed ustalonymi terminami spłat kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających : nie
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie 31.12.2017r.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru. Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

III.3.2) Wiedza i doświadczenia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
Nie dotyczy
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
Nie dotyczy
III.3.4) osoby zdolne do wykonywania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
Nie dotyczy
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi sprawozdania finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednia o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres ostatnich trzech lata obrotowych.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH ………..

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
nie dotyczy
- III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego…….
- aktualne zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub KRUS…………
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego z zakresie określonym w art.24 ust 1 pkt 4-8 ustawy…………..
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego z zakresie określonym w art.24 ust 1 pkt 9 ustawy…………..

III. 6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
nie dotyczy

III.7 Czy ogranicza się możliwość ubiegania się …………..: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) przetarg nieograniczony
IV2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1 najniższa cena
IV.2.2) czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień…………..: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony intern : www.uglaczna.bip.doc.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łączna, Kamionki 60 26-140 Łączna, sekretariat
IV.4.4) Termin składania wniosków ……26.07.2010 r. godz.10:00, miejsce UG………
IV.4.5) Termin związania ofertą : okres w dniach : 30 ( od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.4.17 Czy przewiduje się unieważnienie……… : nie