Pytania i odpowiedzi dotyczące ogłoszenia przetargu nieograniczonego pod nazwą „ Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.300.000 PLN dla Gminy Łączna”.

2010-07-16 1544
Art. czytany: 2453 razy

Pytania i odpowiedzi dotyczące ogłoszenia przetargu nieograniczonego pod nazwą „ Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.300.000 PLN dla Gminy Łączna”.Pytania i odpowiedzi:
1. Czy zamawiający korzysta z wykupów wierzytelności?.

Odpowiedź: Zamawiający nie korzysta z wykupu wierzytelności.

2. Czy weksel, stanowiący prawne zabezpieczenie kredytu kontrasygnowany będzie przez Skarbnika Gminy?

Odpowiedź: zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową podpisany przez Wójta Gminy z kontrasygnatą Skarbnika Gminy.

3. Czy gmina ma powiązania kapitałowe?
Odpowiedź: Gmina nie ma powiązań kapitałowych z żadnymi instytucjami.

4. Czy zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji do deklaracji wekslowej, na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego w odrębnym dokumencie

Odpowiedź: Zamawiający nie wyrazi zgody na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji do deklaracji wekslowej, na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego w odrębnym dokumencie.

5. Czy Gmina wyrazi zgodę na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji dot. umowy kredytowej na podstawie art.97 Ustawy Prawo Bankowe z dnia 29.08.1997 r.?

Odpowiedź: Gmina nie wyrazi zgody na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji dot. umowy kredytowej na podstawie art.97 Ustawy Prawo Bankowe z dnia 29.08.1997 r.?


6. Czy istnieje możliwość przyjęcia przez zamawiającego do umowy stawki WIBOR 1M z dnia transakcji tj. na dzień uruchomienia kredytu?
Odpowiedź: Do umowy przyjęta będzie stawka WIBOR jak określona w § 2 ust.1 wzoru umowy kredytowej stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ.

7. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie Regulaminu świadczenia na rzecz klientów korporacyjnych usług kredytowych oraz innych usług obciążonych ryzykiem kredytowym.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie Regulaminu świadczenia na rzecz klientów korporacyjnych usług kredytowych oraz innych usług obciążonych ryzykiem kredytowym.

8. Czy zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do umowy klauzuli stosowanych w n/Banku, a mianowicie:
- klauzuli (cross default) nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z jakiejkolwiek umowy zawartej z Bankiem lub inną Instytucją Finansową:
- klauzuli ( pari passu) – zapewnienie, że wierzytelności Banku w stosunku do Klienta będą miały równe pierwszeństwo w zaspakajaniu z wierzytelnościami innych podmiotów w stosunku do klienta, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do umowy klauzuli ( cross default), oraz klauzuli ( pari passu).
9. W jaki sposób Gmina będzie zawiadamiała Bank o uruchomieniu transz kredytu? Jaki okres jest przewidziany na uruchomienie kredytu od momentu złożenia dyspozycji.
Odpowiedź: Uruchomienie transz kredytu następować będzie na podstawie pisemnego wystąpienia zamawiającego do Banku w terminie 3 dni od jego złożenia.
10. Czy posiadacie Państwo zaświadczenie o niezaleganiu z US i ZUS?
Odpowiedź: Nie posiadamy zaświadczenia z ZUS i US . Jednocześnie informujemy, że wszystkie zobowiązania z ZUS i US są regulowane na bieżąco.
11. Czy posiadacie Państwo opinie bankowe, które prowadzą obsługę rozliczeniowo-kredytową Gminy?
Odpowiedź: Gmina na dzień dzisiejszy nie posiada opinii banku, który prowadzi obsługę rozliczeniowo-kredytową Gminy, opinię taką uzyska i przedłoży przed podpisaniem umowy bankowi , który wygra przetarg?
12. Czy zapis w SIWZ rozdz. VI pkt. 1 ppkt 1.2 – 1) - należy rozumieć w ten sposób, że oferent posiadający sprawozdanie finansowe z opinią biegłego, składa je za ostatni okres rozliczeniowy, a oferenci niezobowiązani do posiadania sprawozdania finansowego, składają dokumenty rozliczeniowe za okres ostatnich trzech lat ?
Odpowiedź: Zarówno oferent posiadający sprawozdania finansowe z opinią biegłego jak i oferenci niezobowiązani do posiadania sprawozdania finansowego składają dokumenty za okres ostatnich trzech lat.
13. Czy Zamawiający dopuszcza doprecyzowanie § 1 ust. 3 projektu umowy kredytowej poprzez dopisanie na końcu zdania zwrotu w brzmieniu:
„wystawionego przez Kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową.”
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza doprecyzowanie § 1 ust. 3 projektu umowy kredytowej poprzez dopisanie na końcu zdania zwrotu w brzmieniu:
„wystawionego przez Kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową.”
14. Czy Zamawiający dopuszcza doprecyzowanie § 1 projektu umowy kredytowej poprzez dopisanie ust. 6 w brzmieniu:
„6. Bank pobiera od Kredytobiorcy prowizję w wysokości .........%, tj. .........................zł.
Pobrana prowizja nie podlega zwrotowi.
Prowizja bankowa zostanie uiszczona najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu lub jego pierwszej transzy, na podstawie wystawionej przez Bank noty obciążeniowej.
Za czynności związane ze zmianą warunków umowy kredytowej lub inne czynności związane z obsługą kredytu - wykonane na zlecenie Kredytobiorcy - Bank pobiera opłaty zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych.”
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza doprecyzowanie zapisów w umowie kredytowej o treści jak w pytaniu 14.
15.Czy Zamawiający dopuszcza doprecyzowanie § 3 ust. 1 projektu umowy kredytowej poprzez dopisanie na końcu ostatniego zdania zwrotu w brzmieniu: „zgodnie z harmonogramem spłat stanowiących załącznik do niniejszej umowy.”
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza doprecyzowanie § 3 ust. 1 projektu umowy kredytowej poprzez dopisanie na końcu ostatniego zdania zwrotu w brzmieniu: „zgodnie z harmonogramem spłat stanowiących załącznik do niniejszej umowy.”
16. Czy Zamawiający dopuszcza umieszczenie w umowie kredytowej zapisu dotyczącego ewentualnego wypowiedzenia lub rozwiązania umowy kredytowej, w brzmieniu:
„§ … Bank może wstrzymać kredytowanie lub wypowiedzieć całość albo część udzielonego kredytu przed umownym terminem spłaty w razie: 1. wykorzystania kredytu na inny cel,
2. zwłoki w terminowej zapłacie należnych rat spłaty kredytu lub odsetek w okresie dłuższym niż trzy kolejne miesięczne okresy obrachunkowe,
3. podania we wniosku o udzielenie kredytu lub dokumentach na podstawie, których udzielono kredytu, informacji niezgodnych ze stanem faktycznym lub prawnym.”
„§ …….. 1. Okres wypowiedzenia umowy wynosi 30 dni, licząc od dnia następnego po dniu doręczenia wypowiedzenia.
2. Za dzień doręczenia zawiadomienia o wypowiedzeniu umowy uznaje się dzień doręczenia zawiadomienia osobiście bądź listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, a także dzień pierwszego awizowania niedoręczonego zawiadomienia na ostatni adres znany Bankowi.”
„§ …… 1. Po upływie okresu wypowiedzenia przez Bank umowy kredytu, Kredytobiorca zobowiązany jest spłacić:
a) nieprzeterminowaną część kredytu i naliczone bieżące odsetki od kredytu, których umowny termin spłaty przypada w okresie wypowiedzenia,
b) nieprzeterminowaną część kredytu i naliczone bieżące odsetki od kredytu, których umowny termin spłaty przypada po upływie okresu wypowiedzenia.
2. Niespłacona część kredytu, której mowa w ust. 1 pkt a, staje się zadłużeniem przeterminowanym w następnym dniu po upływie umownych terminów spłaty.
3. Niespłacona część kredytu, o której mowa w ust. 1 pkt b, staje się zadłużeniem przeterminowanym w następnym dniu po upływie okresu wypowiedzenia.”
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza doprecyzowanie zapisów w umowie kredytowej o treści jak w pytaniu 16.