OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łączna o PROGNOZIE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

2010-08-23 0805
Art. czytany: 1820 razy

Łączna, dn. 18.08.2010 r.
Znak: T/761/01/10
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Łączna

Na podstawie art. 39, art. 40 oraz art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 ze zm.) informuję:
że sporządzona została PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łączna na lata 2010-2013 z uwzględnieniem lat
2014-2017”.
Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 54 ww. ustawy dnia 16.08.2010 r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach z prośbą o zaopiniowanie projektu aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska…” z prognozą oddziaływania na środowisko.
Z przedmiotową dokumentacją można się zapoznać w Urzędzie Gminy Łączna,
w pokoju nr 7, w godzinach pracy Urzędu.
Uwagi i wnioski można składać pisemnie lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Łącznej, pok. nr 7 w godzinach urzędowania oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres n.karczewska@bip.doc.pl do dnia 15.09.2010 r.
Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Informację o projekcie aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łączna na lata 2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014-2017” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku na stronie internetowej Urzędu Gminy pod adresem http://www.uglaczna.bip.doc.pl.
Pouczenie
Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie BIP Urzędu Gminy pod adresem: http://www.uglaczna.bip.doc.pl.