O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Łączna z dnia 24 września 2010 r.

2010-09-27 1352
Art. czytany: 1816 razy

O B W I E S Z C Z E N I E
z dnia 24 września 2010 r.

Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) stosownie do art. 33 ust. 1 ustawy z dnia
3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)

Wójt Gminy Łączna
zawiadamia

że na wniosek Jerzego Wydrycha, właściciela F.H.U. „WYDRYCH” Bar Echa Leśne, dnia 19.04.2010 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Miejsca Obsługi Podróżnych typ II wraz z budynkiem hotelowo-usługowym i stacją paliw płynnych w miejscowości Występa gmina Łączna, przy drodze ekspresowej nr 7, powiat Skarżysko-Kamienna.
Planowana inwestycja polegać będzie na:
- wybudowaniu hotelu (100 miejsc noclegowych) z restauracją (150 miejsc) i salą konferencyjną (300 miejsc) z kotłownią na gaz propan-butan,
- wyburzeniu przydrożnego baru,
- postawieniu stacji paliw,
- zwiększeniu i przebudowie miejsc parkingowych- docelowo ok. 80 stanowisk dla samochodów osobowych i 10 dla pojazdów ciężarowych wraz z wybudowaniem 2 stanowisk dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne i wagi do ważenia pojazdów,
- podłączenie obiektu do wodociągu komunalnego,
- podłączenie obiektu do kanalizacji sanitarnej komunalnej,
- montaż systemu kolektorów słonecznych do dodatkowego podgrzewania c.w.u. w budynku hotelowym.
Istniejąca gospoda będzie funkcjonować po przebudowie na tych samych zasadach co obecnie.
Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Łączna, natomiast organem właściwym do dokonania uzgodnienia przed wydaniem decyzji jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Kielcach. Organem właściwym do wydania opinii przed wydaniem decyzji jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej.
Z wnioskiem o wydanie ww. decyzji oraz pozostałą dokumentacją w sprawie można zapoznać się
w Urzędzie Gminy Łączna – Wydział Techniczny (pok. nr 7), w godzinach pracy Urzędu.
W związku z powyższym, informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją, składania uwag
i wniosków w formie pisemnej, ustnej do protokołu, elektronicznej w terminie do dnia 20.X.2010 roku.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Łączna. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Treść niniejszego obwieszczenia zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez publikacje na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łączna, oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu oraz w pobliżu miejsca inwestycji.