O B W I E S Z C Z E N I E: Przebudowa dróg dojazdowych do zbiornika wodnego Jaśle o nr 1516001 i 1516007 o łącznej długości 3800 m

2010-10-11 1532
Art. czytany: 1527 razy

O B W I E S Z C Z E N I E
z dnia 11 października 2010 r.

Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) stosownie do art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)

Wójt Gminy Łączna
zawiadamia

że na wniosek pełnomocnika Urzędu Gminy w Łącznej- Pana Adama Sadłowskiego P.P.H.U. „MAGSAD”, ul. Prusa 5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski dnia 12.10.2009 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie dróg dojazdowych do zbiornika wodnego Jaśle o nr 1516001 i 1516007 o łącznej długości 3800 m.
Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Łączna, natomiast organem właściwym do dokonania uzgodnienia przed wydaniem decyzji jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach. Organem właściwym do wydania opinii przed wydaniem decyzji jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej.
Z wnioskiem o wydanie ww. decyzji oraz pozostałą dokumentacją w sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Łączna – Wydział Techniczny (pok. nr 7), w godzinach pracy Urzędu.
W związku z powyższym, informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnej do protokołu, elektronicznej w terminie do dnia 02.XI.2010 roku.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Łączna. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Treść niniejszego obwieszczenia zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez publikacje na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łączna, oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu oraz w pobliżu miejsca inwestycji.