Projekt uchwały w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku ...

2010-10-20 0930
Art. czytany: 2141 razy

UCHWAŁA NR ............
RADY GMINY W ŁĄCZNEJ
z dnia ... października 2010r.


w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Łączna w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591, z późn. zm. ) i art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz 873, z późn.zm.2)) uchwala się, co następuje:

§ 1.
Określa się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę Gminy w Łącznej w formie uchwały w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów.

§ 2.
W konsultacjach projektów uchwał, o których mowa w § 1, mogą brać udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie, których określony w statucie obszar działania obejmuje teren gminy Łączna, zwane dalej „organizacjami”.

§ 3.
Konsultacje przeprowadza się w celu uzyskania od uprawnionych organizacji opinii i uwag do projektów uchwał Rady poddanych konsultacji.

§ 4.
1. Konsultacje mogą mieć formę:

1) pisemną – poprzez przesłanie projektu aktu prawa miejscowego do podmiotów,
o których mowa w § 2 w celu wyrażenia pisemnej opinii w danej kwestii,
2) zamieszczenia projektów aktów prawa miejscowego w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Gminy Łączna oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łączna,
3) bezpośrednich spotkań z podmiotami, o których mowa w § 2.
2. O wyborze danej formy konsultacji decyduje Wójt Gminy Łączna.

3. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół zawierający informację o formie konsultacji, terminie i przedmiocie konsultacji oraz wynikach konsultacji.

4. W przypadku konsultacji prowadzonych w formie bezpośrednich spotkań, w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed wyznaczoną datą spotkania wysyła się informację pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Informacja powinna zawierać termin, miejsce oraz przedmiot konsultacji. Ze spotkania sporządza się protokół zawierający informacje o przedmiocie konsultacji, przebiegu dyskusji oraz podjęte ustalenia i opinie. Do protokołu dołącza się listę obecności uczestników spotkania.


5. Organizacjom przysługuje prawo zgłoszenia opinii i uwag do projektu uchwały na piśmie, w terminie 14 dni od daty poddania go konsultacji, w sposób określony w § 4.

6. Nie przedstawienie w wyznaczonym terminie opinii i uwag oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji albo rezygnację z przysługującego organizacji prawa do przedstawienia swojego stanowiska.


§ 5.
1. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich organizacji.

2. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla organów Gminy.

§ 6.
Po przeprowadzeniu przez Wójta analizy zgłoszonych opinii i uwag, wyniki konsultacji przedstawia się Radzie Gminy wraz ze stosownym projektem uchwały.


§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

§ 8.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Uzasadnienie:


Nowelizacja ustawy z 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) nałożyła na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek określenia w drodze uchwały szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(art.5 ust. 5).
Niniejsza uchwała stanowi wypełnienie powyższego przepisu ustawowego. Określa sposób oraz ustala formy przeprowadzenia konsultacji, w celu wyrażenia opinii w danej kwestii.
Niniejsza uchwała promuje także ideę samorządności poprzez wprowadzenie stosownych zasad uczestnictwa ww. podmiotów w podejmowaniu istotnych decyzji przez samorząd gminny.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.