Urząd Gminy Łączna zatrudni na zastępstwo Inspektora ds. Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami

2010-11-29 0906
Art. czytany: 2784 razy

OGŁOSZENIEUrząd Gminy Łączna zatrudni na zastępstwo Inspektora ds. Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami.

1. Zakres obowiązków (czynności) na zajmowanym stanowisku:
1) przygotowanie materiałów niezbędnych do sprzedaży i oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów w drodze przetargowej i bezprzetargowej, sprzedaż budynków i innych urządzeń oraz wolnych lokali i garaży w drodze przetargu, oraz sprzedaż lokali mieszkalnych w domach na rzecz najemców,

2) przekazywanie gruntów gminnych w dzierżawę, najem i użyczenie,

3) prowadzenie rejestru umów,

4) prowadzenie spraw związanych ze scalaniem i podziałem,

5) komunalizacja mienia Skarbu Państwa na rzecz Gminy,

6) regulowanie stanu prawnego nieruchomości będących we władaniu Gminy,

7) prowadzenie spraw dotyczących numeracji porządkowej nieruchomości na wniosek stron,

8) prowadzenie rejestru wydanych decyzji w ramach prowadzonych zadań,

9) dokonywanie okresowej oceny aktualności studium i planów miejscowych,

10) wydawanie za opłatą administracyjną wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna oraz uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i prowadzenie rejestru wydanych wypisów i wyrysów.

2. Wymagania niezbędne:
a) spełnianie wymagań z art.3 ustawy o pracownikach samorządowych,
b) posiada łącznie co najmniej trzyletni staż pracy na stanowiskach o zbliżonym zakresie obowiązków,

c) posiada wykształcenie wyższe techniczne o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na w/w stanowisku,

d) znajomość przepisów prawnych dotyczących zakresu obowiązków. wymagań.

3. Warunki pracy:
a) wymiar czasu pracy: pełny etat,
b) miejsce pracy: Urząd Gminy w Łącznej – Wydział Techniczny,
c) zatrudnienie na czas określony /zastępstwo/.
4. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) CV (życiorys),
c) kserokopie świadectw pracy,
d) kserokopie dyplomów (świadectw) potwierdzających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,
e) oryginał kwestionariusza osobowego,
f) oświadczenie o niekaralności,
Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem „Inspektor ds. budownictwa i gospodarki nieruchomościami” drogą pocztową lub osobiście w sekretariacie Urzędu do dnia 8 grudnia 2010r. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Osobą upoważnioną do kontaktu jest mgr Mirosław Kopytek – Sekretarz Gminy
tel. 041 2548 961
kom. 692 359 680 ”