O B W I E S Z C Z E N I E: Przebudowa dróg dojazdowych do zbiornika wodnego Jaśle o nr 1516001 i 1516007 o łącznej długości 3800 m

2010-12-08 0847
Art. czytany: 1623 razy

Łączna, dnia 07.12.2010 r.
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008 r. – o udostępnieniu informacji
o ochronie środowiska, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) oraz w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) Wójt Gminy Łączna
informuje

strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa dróg dojazdowych do zbiornika wodnego Jaśle o nr 1516001 i 1516007 o łącznej długości 3800 m na działkach nr ew.:

• 181dr; 12, 13/2, 16/3, 17/2, 19/2, 20/5, 22/2, 428/2, 23/4, 23/6, 24/2, 442, 157/1, 157/2, 159, 161, 165, 167, 429, 169, 171, 173, 175/1, 176/1, 177, 179, 182/4, 182/2, 182/1, 186/1, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 205, 208, 437, 432, 431/2, 431/1, (odcinek A-B)
w Osełkowie,
• 57/3dr; 57/1, 57/2, 56/6, 56/4, 56/5, 187dr; 59/2, 59/4 (odcinek B-C) i 72dr; 1002Ls, 1000Ls, 260 (odcinek C-D) w Stawiku,
• 386dr, 418/2dr, 417/7, 416/1, 416/4, 441/4, 440/4, 412, 411, 336, 410/1, 410/4, 409/2, 409/5, 407/1, 407/4, 406/13, 406/10, 405/1, 405/4, 403/4, 402/4, 401/4, 399/2, 399/5, 397/3, 445/4, 395/4, 426/4, 394/1, 394/4, 393/1, 393/4, 392/2, 392/5, 390/6, 390/9, 389/2, 389/5, 387/1, 387/4, 326dr, 276/2, 272/4, 385/1, 385/4, 383/1, 383/4, 382/2, 381/12, 381/9, 380/6, 374/1, 271/5, 271/6, 370/5, 369/8, 367/2, 366/2, 364/2, 365/2, 363/2, 362/2, 361/2, 360/4, 359/7, 270/3 działki do zbiornika (odcinek E-F) w Jaśle,
• 213dr, 214dr, 212/4, 216, 211, 215, 210/1 (odcinek G-B) w Łącznej”

realizowanego przez Urząd Gminy Łączna, iż organ uzgadniający- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach wystąpił do wnioskodawcy pismem z dnia 16.11.2010 r., znak: RDOŚ-26-WOO.II-6613/2-436/10/pw o uzupełnienie braków formalnych oraz uzupełnienie raportu
o oddziaływaniu na środowisko dla ww. przedsięwzięcia w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza, hałasu, gospodarowania odpadami oraz wpływu na środowisko gruntowo-wodne.
Na podstawie art. 77 ustawy z dnia 03.10.2008 r. – o udostępnieniu informacji
o ochronie środowiska, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) uzupełniony raport został wysłany do ponownego uzgodnienia do RDOŚ w Kielcach oraz ponownego zaopiniowania przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej.
Z dokumentacją w powyższej sprawie można się zapoznać w Urzędzie Gminy Łączna
w godzinach pracy tut. Organu (pok. nr 7).

Pouczenie

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie BIP Urzędu Gminy pod adresem: http://www.uglaczna.bip.doc.pl.
Skutek doręczenia następuje po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości treści niniejszego obwieszczenia.