UCHWAŁA NR XLIII/41/2010 RADY GMINY W ŁĄCZNEJ z dnia 28 października 2010 r.

2011-01-05 0953
Art. czytany: 701 razy

Id: MKCTX-OJIKB-JQCUT-ERSZF-XWLQL. Podpisany Strona 1
UCHWAŁA NR XLIII/41/2010
RADY GMINY W ŁĄCZNEJ
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211 ust 5, art. 212 ust. 1 pkt 1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,poz.1240z późn. zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 74 820 zł zgodnie z zał. Nr 1. Plan dochodów po zmianie wynosi
14 932 809,53 zł
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 74 820 zł zgodnie z zał. Nr 2. Plan wydatków po zmianie wynosi 16
619 597, 57 zł.
§ 3. W związku ze zmianami określonymi w załączniku 2 aktualizuje się załącznik nr 7 do uchwały budżetowej
zgodnie z załącznikami Nr 3 do niniejszej uchwały, oraz aktualizuje się załącznik nr 6 do uchwały budżetowej
zgodnie z załącznikami Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.
Id: MKCTX-OJIKB-JQCUT-ERSZF-XWLQL. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/41/2010
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 28 października 2010 r.
Zalacznik1.pdf
Dochody
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/41/2010
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 28 października 2010 r.
Zalacznik2.pdf
Wydatki
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/41/2010
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 28 października 2010 r.
Zalacznik3.pdf
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/41/2010
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 28 października 2010 r.
Zalacznik4.pdf
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2010 r.