Obwieszczenie o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie dróg dojazdowych do zbiornika wodnego Jaśle o nr 1516001 i 1516007'

2011-03-17 1340
Art. czytany: 1529 razy

Łączna, dn. 15.03.2011 r.
Znak: T/7331/11/19/09
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)
i w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
informuję
o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie dróg dojazdowych do zbiornika wodnego Jaśle o nr 1516001 i 1516007
o łącznej długości 3800m”.
Decyzja została wydana na wniosek Pana Adama Sadłowskiego- pełnomocnika Gminy Łączna w dniu 15.03.2011 r.
Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią podjętej decyzji oraz z dokumentacją sprawy
w Urzędzie Gminy Łączna- Wydział Techniczny, pok. 7 w godzinach pracy urzędu.
Z uwagi na to, że liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz art. 49 K.p.a. informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łączna i tablicach ogłoszeń w pobliżu planowanej inwestycji.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Powyższe obwieszczenie umieszczono:
• na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łączna
oraz w miejscowościach: Łączna, Osełków, Jaśle, Stawik
• na stronie BIP Urzędu Gminy Łączna: http://www.uglaczna.bip.doc.pl.