OBWIESZCZENIE o wydaniu w dniu 31.03.2011 r. decyzji środowiskowej na: „Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowościach Występa, Zalezianka, Jaśle i Stawik

2011-03-31 1312
Art. czytany: 1851 razy

Łączna, dnia 31.03.2011 r.
Znak: T/7627/2/2010

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008 r. – o udostępnieniu informacji
o ochronie środowiska, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) Wójt Gminy Łączna

zawiadamia
o wydaniu w dniu 31.03.2011 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie kanalizacji sanitarnej wraz
z przykanalikami w miejscowościach Występa, Zalezianka, Jaśle i Stawik, gmina Łączna na działkach o nr ewidencyjnych:
Obręb Jęgrzna
2/3
Obręb Występa
154/5, 154/2, 154/7, 153, 145/2, 27/2, 27/1, 27/3, 101, 100, 99, 98, 97/1, 97/2, 96, 95/7, 95/6, 95/3, 93, 92/4, 92/1, 89, 91, 90/3, 90/5, 84/2, 84/1, 87, 81, 79/2, 79/1, 77, 75 73, 71/1, 69/2, 67, 65/1, 65/2, 63, 64, 66/1, 66/2, 68, 70/1, 70/2, 72, 74, 78, 80, 106, 62/1, 62/2, 61/1, 108, 59, 54/1, 53, 51/1, 51/4, 48/3, 48/4, 48/2, 43, 41, 39, 37, 35, 34, 32/4, 33/6, 33/7, 36, 38, 40, 42, 50/3, 60/2, 28/1, 23, 22, 21, 15, 13, 9, 8, 5, 3, 1, 2, 4, 6/1, 6/2, 8, 10, 12, 14, 16/1, 24/2, 25/2, 26/2, 153, 152/3, 152/4, 151/2, 150/2, 149/9, 149/8, 149/4, 148/2, 147/2
Obręb Zalezianka
54/2, 55/3, 55/4, 132/2, 56, 133/2, 57, 134/2, 58, 135, 59, 136, 60, 137, 61, 139, 140, 62, 141, 63, 142, 64, 65/1, 143/1, 143/2, 65/2, 67, 144, 145, 66, 68/3, 68/2, 68/1, 69, 146, 147/2, 70, 71/8, 147/1, 153, 154, 72/2, 73, 74, 155, 156, 75, 157/1, 157/2, 159/1, 76, 77, 79, 158, 78, 161/1, 80, 162, 82, 163, 81, 165, 83, 166, 84, 168, 85, 169, 86, 93/1, 89, 90/7, 90/8, 90/9, 90/1, 91, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 102/1, 103, 104/4, 104/3, 104/1, 177, 178, 180, 182/1, 187/1, 106, 107/1, 107/2, 108, 109/1, 109/2, 110, 111/1, 111/2, 112, 195, 196, 197, 200/1, 113, 117/1, 199, 201, 118, 202, 203, 119/2, 122, 124, 205/3, 127/1, 127/2, 129, 209,
Obręb Łączna (Jaśle i Stawik)
320/1, 321/1, 319, 317/1, 316, 315, 306/1, 418/2, 298, 299/1, 297, 273, 260, 305/1, 256/4, 258/5, 268, 1000/1, 140, 138, 136, 134, 130, 126, 124, 122, 120, 118/1, 115, 113, 111, 109/2, 109/1, 107, 105, 103/1, 99, 97, 95, 91/1, 87/1, 85, 83, 81, 79, 77, 74/2, 74/4, 70/2, 68/2, 66/2, 64/2, 62/2, 60/1, 60/2, 59/5, 57/1, 57/3
gmina Łączna, powiat skarżyski, województwo świętokrzyskie”.
Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20, zatem zgodnie
z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.
Pouczenie
Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i w miejscu inwestycji oraz na stronie BIP Urzędu Gminy pod adresem: http://www.uglaczna.bip.doc.pl.
Skutek doręczenia następuje po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości treści niniejszego obwieszczenia.
Jednocześnie informuje się, że w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją w przedmiotowej sprawie, w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej, w Urzędzie Gminy Łączna pok. nr 7 w godzinach pracy urzędu.